Formule Sociaal Domein

Maakt kosten inzichtelijk en geeft grip op beleid en uitvoering

Ook voor jouw gemeente een passende oplossing

Onze Formule Sociaal Domein Basis

De Formule Sociaal Domein geeft je controle over je data. Het geeft inzicht in je bedrijfsvoering door actuele cijfers over bijvoorbeeld jeugdzorg, aantal en hoogte van uitkeringen en het gebruik van schulphulpvoorzieningen te tonen en slim te combineren. Dat zorgt voor grip, zodat je kunt anticiperen op complexe vraagstukken en zelfs op toekomstige ontwikkelingen. Met de Formule Sociaal Domein ben je altijd gegarandeerd op de hoogte van de meest actuele gegevens die voor jou van belang zijn. Het handmatig combineren van lijstjes en documenten is dus verleden tijd. Hierdoor beschik je niet alleen altijd over harde feiten, maar houden je medewerkers ook meer tijd over voor andere werkzaamheden dan administratieve taken. De basisconfiguratie van onze Formule Sociaal Domein vind je hierboven. Hieronder vind je een nadere toelichting van de functionaliteiten en aanvullende opties en mogelijkheden.

Elementen voorzien van een * zijn niet standaard inbegrepen in de Formule Sociaal Domein Basis.

Pijler Datagedrevenheid

De modules in de pijler Datagedrevenheid helpen je om goed voorbereid aan de slag te gaan met datagedreven werken. Ze helpen je bijvoorbeeld in kaart te brengen hoe datagedreven jouw organisatie nu al is en wat je moet doen om een volgende stap te zetten. Ook kun je met behulp van deze modules de databronnen die je nu al gebruikt eens goed onder de loep nemen en de input of de verwerking van data verbeteren. 

In het Sociaal Domein zijn tal van data-analyses mogelijk om meer inzichten te krijgen en beter bij te kunnen sturen. Deze kunnen gericht zijn op het verbeteren van de ondersteuning in bijvoorbeeld de Jeugdwet of de Wmo voor de inwoner, maar ook op het beheersen van kosten, zodat de schaarse middelen ook daadwerkelijk besteed worden aan de inwoners die deze het meest nodig hebben. 

Voorbeelden van data-analyses zijn het maken van businesscases bij pilots, beheersmaatregelen en voorgenomen nieuw beleid. Ook kunnen we onderwijsdata aan jeugdhulpdata koppelen en zo inzichtelijk maken hoe hoog het jeugdhulpgebruik per school is, welke aanbieders deze jeugdhulp bieden en wie de verwijzers zijn. Zo kan je beter beslissen hoe je de jeugdhulp op school gaat inrichten. 

Data-analyses kunnen ook helpen om op de case load en processen in je lokale team te evalueren, of om de lokale impact van landelijk beleid in beeld te brengen (bijvoorbeeld een doordecentralisatie of een wijziging van het woonplaatsbeginsel). 

Datagedreven werken draait niet om dashboards. Het is een werkwijze die door de gehele organisatie gedragen moet worden. Hierin spelen beleid, medewerkers, processen, data en applicaties allemaal een rol. Om succesvol datagedreven te werken, is het zaak dat al deze onderdelen op niveau functioneren. Maar welk niveau daarvoor noodzakelijk is, verschilt per organisatie en per vraagstuk. De Nulmeting Datavolwassenheid laat je zien op welk datavolwassenheidsniveau jouw organisatie nu functioneert en hoe en waar je kunt verbeteren. Zo helpt het je om als lerende organisatie toe te werken naar een datagedreven werkwijze.

De Nulmeting Datavolwassenheid laat in drie stappen zien waar je organisatie staat op het gebied van datavolwassenheid, waar je naar toe wilt (visievorming) en hoe je daar moet komen, of je nu een starter bent op het gebied van datagedreven werken of al verder gevorderd. Het eindresultaat van de nulmeting is een advies hoe de organisatie een groei kan doormaken naar een volgend datavolwassenheidsniveau binnen de vijf pijlers. Dit advies vormt de roadmap hoe je de koers van datagedreven werken binnen de organisatie mogelijk kunt maken. De roadmap bestaat uit een routekaart op de vijf pijlers, de gewenste personele inzet hiervoor en een financiële doorkijk welke middelen beschikbaar moeten zijn.

De Nulmeting Datavolwassenheid is ook verkrijgbaar als los product. Wil je meer informatie over de Nulmeting Datavolwassenheid? Download dan onze factsheet.

Met onze Data Scan beoordelen we de datakwaliteit en integriteit van jouw bronsystemen voorafgaand aan de implementatie van een Formule. We koppelen de resultaten van de scan aan je terug, maar het oplossen van eventuele bevindingen is geen standaardonderdeel van de scan. De scan geeft dus alleen een analyse van de huidige situatie. Ga je verder met Van Dam Datapartners en neem je een standaard- of keuzeformule af, dan nemen we een post op in onze offerte voor het oplossen van de gevonden bevindingen. We kunnen ook bij je op locatie langskomen voor 1 of meerdere validatiesessies.

Kies je voor de Formule Sociaal Domein Basis, dan is de Data Scan dus standaard opgenomen in het aanbod. Het oplossen van eventuele bevindingen uit de scan, wordt ook als je kiest voor deze standaardformule als pro memorie-post opgenomen in het aanbod. 

Pijler Strategie

De modules in de strategische pijler zijn erop gericht jouw organisatie op een gestroomlijnde manier meer datagedreven te laten werken. Verschillende processen en protocollen spelen hierin een rol.

Hoe bereik je wat je wil bereiken en hoe raak (en blijf) je als organisatie in control? Dit doe je door je processen in te richten met als uitgangspunt de gewenste resultaten: de output en outcome. 

Door gebruik te maken van proces KPI’s in je primaire en ondersteunende processen en afspraken (over te behalen normen) te maken over de activiteiten (georganiseerd in deelprocessen) komen knelpunten en risico´s snel naar boven waardoor je kunt bijsturen in de uitvoering. Neem bijvoorbeeld de toegang in het Sociaal Domein. De complexiteit van het werk in het Sociaal Domein is hoog. Daarom hebben wij verschillende visualisaties ontwikkeld van hoe je als gemeente toegang tot het werk efficiënt en effectief kan organiseren. Stap voor stap word je meegenomen bij iedere activiteit. Dankzij een goede procesinrichting en uitvoering kun je krachtige sturingsdata verkrijgen op de toegang voor het management. Natuurlijk hebben wij dit onderbouwd met een businesscase. Deze procesinrichtingen zijn gebaseerd op de wettelijke kaders en aangrenzende wetgeving van het Sociaal Domein. 

Een informatieplan is de brug tussen de huidige informatievoorziening en de gewenste informatievoorziening vanuit het oogpunt van de primaire processen in je organisatie. Bij het opstellen van een informatieplan bekijken we vragen als: 

* Wat doen we nu met welke informatie? 

* Wat willen we vanuit onze doelstellingen gaan doen en welke informatie is daarvoor nodig? 

Samen met jullie beantwoorden we deze vragen, waarna we de uit te voeren activiteiten in een bepaalde periode beschrijven in een informatiebeleidsplan. Dit helpt ons om op strategisch, tactisch en operationeel niveau met jullie mee te denken. 

Het informatieplan van Van Dam Datapartners helpt je organisatie om alle ICT-activiteiten en ontwikkelingen te kaderen en te toetsen. Een informatieplan is schaalbaar. Van een kort document dat de uitgangspunten beschrijft waar alle (nieuwe) ICT aan moet voldoen, tot een uitgebreid plan met alle ontwikkelingen op hoofdlijnen ingepland en gebudgetteerd. 

Daarnaast bieden wij het informatieorganisatieplan. De informatievoorziening binnen een organisatie is vaak decentraal belegd en voor elk organisatieonderdeel anders georganiseerd. Het informatieorganisatieplan beschrijft de samenhang en taakverdeling tussen deze verschillende elementen en de governance tussen informatiebeleid en de inhoudelijke afdelingen. Van rolbeschrijvingen, onderlinge taak- en procesmatige afhankelijkheden tot FTE’s en budgetten. We beschrijven niet alleen wat er is, maar ook waar de risico’s in de bredere informatievoorziening liggen. Zo bieden we je een integraal inzicht van de decentrale informatieorganisatie.  

Het Informatieplan, samen met het informatieorganisatieplan, geeft je een volledig beeld van waar jouw informatievoorziening staat en waar ze naartoe moet. Dit alles met als doel datagedreven te kunnen sturen op de inhoudelijke doelstellingen van jouw organisatie. 

Van Dam Datapartners kan op veel beleidsterreinen advies geven en analyses maken.  

Een beleidsadvies en/of -analyse geeft inzicht in de gestelde doelen en resultaten van het onderzochte beleid. Daarnaast levert het ook handvaten voor aanpassingen en verbeteringen op onderzocht beleid. 

We onderzoeken de gestelde doelen en/of resultaten van jullie (huidige) beleid en adviseren op basis van data en andere informatie over mogelijke aanpassingen. Data verzamelen en analyseren is zeer belangrijk in onderzoek en monitoring van beleid om tot een duidelijke beleidsanalyse te komen.  

Beleidsterreinen waar we analyses op kunnen maken zijn onder andere:  

 • Wonen en zorg
 • Jeugdbeleid en Lokale Hervormingsagenda
 • Norm voor Opdrachtgeverschap
 • Bestaanszekerheid Werk & Inkomen
 • Participatie
 • Gezondheidsbevordering
 • (Energie)armoedebeleid
 • Subsidiebeleid
 • Preventiebeleid
 • Samenwerking onderwijs/Jeugdhulp en Integraal wijkteam

Naast een (of meerdere) analyse(s) op een specifiek beleidsterrein kan Van Dam Datapartners ook een businessplan op een specifiek beleidsterrein leveren. 

Om te kunnen sturen op outcome is een set van KPI’s noodzakelijk. Weten dat je het juiste meet én dat je op de juiste manier kunt meten, dat is waar de KPI-builder bij helpt. Van Dam Datapartners beschikt enerzijds over de inhoudelijke domeinkennis, bijvoorbeeld op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatie, Openbare Orde en Veiligheid, en anderzijds over de kennis hoe deze informatiebehoefte omgezet kan worden in een meetbaar gegeven. Onze procesmatige aanpak vertaalt de doelstellingen (te bereiken effecten) uit het aanwezige beleid naar KPI’s, inclusief te behalen normen en meetvoorschriften. Ook toetst het of de juiste data beschikbaar zijn. Wij ondersteunen het hele proces, waarbij het onderstaand model samen met de klant wordt doorlopen.

Het aanpakken van vraagstukken in het Sociaal Domein hangt sterk samen met de ideale projectaanpak. Onze experts beschikken over een toolkit om van ieder project een succes te maken. Bij complexe vraagstukken, maken we gebruik van agile en scrummethodieken. Bij minder ingewikkelde kwesties kiezen we voor een eenvoudige, klassieke projectaanpak. Bij innovatieprojecten kan juist design thinking een juiste methodiek zijn. 

Kies je voor de Formule Sociaal Domein – Basis, dan is Projectmanagement standaard opgenomen in het aanbod. 

In de moderne samenleving is data een onmisbare bron van informatie en inzicht. Gemeenten moeten hier dan ook op inspelen en beleid en beslissingen baseren op data, informatie en analyse. Dit vereist echter een duidelijke visie en strategie op het gebied van data. 

Een datavisie bepaalt hoe data worden ingezet en waarvoor ze worden gebruikt, zodat ze beleid en beslissingen kunnen ondersteunen. Voor gemeenten is het belangrijk om een datavisie te ontwikkelen die gericht is op de specifieke uitdagingen en doelen van de gemeente. Bijvoorbeeld het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, het verbeteren van de effectiviteit van beleid of het verminderen van kosten. 

Een datastrategie beschrijft hoe de datavisie in de praktijk wordt gerealiseerd. Het beschrijft de stappen die genomen moeten worden om data effectief in te zetten en waarborgt dat data integraal onderdeel zijn van het besluitvormingsproces. Voor gemeenten is het belangrijk om de juiste technologieën te selecteren, processen in te richten en medewerkers te trainen om datagedreven beslissingen te kunnen nemen.  Bovendien is samenwerking met andere partijen, zoals overheden en bedrijven, van groot belang bij het realiseren van een datastrategie. Gemeenten kunnen elkaar aanvullen en elkaar versterken door samen data te verzamelen en te analyseren. Hierdoor kunnen gemeenten nog beter inspelen op de specifieke uitdagingen en doelen van de gemeente en gericht beleid ontwikkelen. 

Pijler Monitors - Sociaal Domein

Binnen de pijler Monitors kies je uit modules die verschillende soorten informatie tonen. Deze kunnen worden weergegeven in een dashboard, een meer uitgebreide monitor en/of in de vorm van rapportages. 

Kies je voor de Formule Sociaal Domein – Basis, dan krijg je altijd de 2 basisrapportages Jeugd en Wmo. Hieronder geven we weer welke standaardmogelijkheden elke module biedt. In de Basisconfiguratie zijn alle rapportages in VDD-layout. Heb je specifieke wensen? Dan kun je deze voorleggen aan onze Business Consultants.

De Monitor Sociaal Domein geeft als centraal informatiepunt inzicht in gegevens uit het berichtenverkeer voor Jeugd en Wmo. Hiermee krijg je: 

 • Informatie over het berichtenverkeer op één centraal punt 
 • Inzicht in historische trends van aantallen cliënten en zorgproducten 
 • Uitsplitsingen naar product(categorieën), zorgaanbieders en verwijzers 
 • Inzicht in financiën uit het berichtenverkeer
 

Medewerkers hebben hiermee real time inzicht en kunnen efficiënter rapporteren en verantwoording afleggen binnen het Sociaal Domein. De Modules Jeugd en WMO in de Formule Sociaal Domein vormen de basis voor iedere gemeente die de ambitie heeft om datagedreven te werken in het Sociaal Domein.  

De Monitor Sociaal Domein geeft als centraal informatiepunt inzicht in gegevens uit het berichtenverkeer voor Jeugd en Wmo. Hiermee krijg je: 

 • Informatie over het berichtenverkeer op één centraal punt 
 • Inzicht in historische trends van aantallen cliënten en zorgproducten 
 • Uitsplitsingen naar product(categorieën), zorgaanbieders en verwijzers 
 • Inzicht in financiën uit het berichtenverkeer
 

Medewerkers hebben hiermee real time inzicht en kunnen efficiënter rapporteren en verantwoording afleggen binnen het Sociaal Domein. De Modules Jeugd en WMO in de Formule Sociaal Domein vormen de basis voor iedere gemeente die de ambitie heeft om datagedreven te werken in het Sociaal Domein.  

Met de Module Schuldhulpverlening en Bestaanszekerheid krijg je grip op de complexe problematiek van o.a. Armoede en Schulden. Het geeft een totaalbeeld van de regelingen uit de Participatiewet. Zo toont het bijvoorbeeld informatie over het aantal stapelingen van regelingen waar inwoners gebruik van maken. Het is mogelijk om met filters aan te geven welke gegevens nuttig zijn voor het specifieke vraagstuk. Zo kan er gefilterd worden op een regeling, maar ook op actieve, gestarte of gesloten dossiers. Tevens zijn de demografische kenmerken in kaart gebracht en gekoppeld aan de regelingen, wat relevant is voor het schrijven van beleid over een specifieke doelgroep. Zo is te zien in welke leeftijdscategorie de meeste participatiewetuitkeringen zijn en of er gebruikt wordt gemaakt van een bepaalde armoederegeling. Ook is te zien of en hoeveel inwoners vanuit de participatiewetuitkering richting re-integratietrajecten gaan en vervolgens uitstromen naar werk.  

Gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. In het geval van Maatschappelijke Opvang gaat het om opvang in geval van huiselijk geweld en van mensen die dakloos zijn. In het geval van Beschermd Wonen gaat het om een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen, of met psychosociale problemen.  

Beschermd Wonen valt onder de Wmo en wordt door gemeenten vaak in verschillende productcategorieën gegoten. Er is een indicatie voor nodig. Toch zijn zaken voor Beschermd Wonen nét iets anders geregeld dan bij de rest van de producten in de Wmo, blijkend uit de regiosamenwerking, doordecentralisatie, transformatie en de invoering van het woonplaatsbeginsel. Om deze reden is het voor gemeenten belangrijk om naast de algemene monitoring op het Sociaal Domein ook goed inzicht te hebben in de aparte producten Beschermd Wonen. In een module Beschermd Wonen zie je in één oogopslag: 

 • De vaakst voorkomende herkomstgemeente van BW cliënten (woonplaatsbeginsel) 
 • De vaakst voorkomende gemeente van plaatsing van BW cliënten (woonplaatsbeginsel) 
 • De transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis 
 

Voor Maatschappelijke Opvang is geen indicatie nodig. De gemeente betaalt wel voor deze opvang op basis van contractafspraken met zorgaanbieders voor Maatschappelijke Opvang. Met de toename van daklozen, asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen, wordt het voor een integrale aanpak steeds belangrijker om goed inzicht te hebben in de opvang in jouw gemeente. Met de Module Maatschappelijke Opvang zie je in één oogopslag: 

 • Het aantal slapers in de nachtopvang en hun kenmerken (slapen ze lang, veel, gaat het om vrouwen of gezinnen, welke status hebben zij?) 
 • De bezetting ten opzichte van de capaciteit aan nachtopvang die er is in je gemeente (moet er bijgestuurd worden?) 
 • Het aantal verstrekte passen voor de opvang 

Om ambities en doelen te bereiken heb je voldoende en de juiste medewerkers nodig. Een belangrijk onderdeel van de Module Bedrijfsvoering is daarom een personeelsmonitor. Hiermee krijg je inzicht in de formatie, bezetting en het personeelsbudget. Je ziet in één oogopslag: 
 

 • Op welke plekken is er nu en in de toekomst sprake van over- of onderbezetting?
 • Welk budget is beschikbaar om daar tijdelijke of structurele oplossingen voor te organiseren?

 

Maar ook andere thema’s zijn onderdeel van de personeelsmonitor, zoals het ziekteverzuim en de doorstroom en doorloop van medewerkers in de organisatie.  

Met de Zorgaanbiedersmonitor krijg je weer grip op de complexe materie van het zorglandschap. Het biedt inzicht in al je zorgaanbieders en hun gedragingen en toont opvallendheden aan de hand van gecombineerde datastromen uit zowel het berichtenverkeer, de jaarrekeningen als de KvK. Zo geeft het bijvoorbeeld informatie over de omzet en winsten, de hoogte van declaraties en vermenging met andere sectoren (met een verhoogd ondermijningsrisico). Je kunt ook zelf bepaalde grenswaarden instellen. Overschrijdt een aanbieder één of meerdere grenswaarden? Dan verschijnt achter de aanbieder een rood vlaggetje. Zo zie je in één oogopslag bij welke zorgaanbieders er zaken niet helemaal soepel lopen, zodat je het gesprek met ze kunt aangaan. Hierdoor kun je ongebruikelijke patronen of veranderingen detecteren, zoals: 

 • Grote wijzigingen in declaratiebedrag of cliëntaantal 
 • Hoge winsten en topinkomens (boven WNT-norm) 
 • Meer dan 100% van de indicatiewaarde of beschikbare uren declareren 
 • Declaraties zonder toewijzingsbericht 
 
Wil je meer weten over de Zorgaanbiedersmonitor? Download dan onze factsheet.
 

De Module Contractmanagement zorgt ervoor dat je als contractmanager en inkooporganisatie grip krijgt op (contractuele) afspraken met de gecontracteerde (Jeugd & Wmo-)aanbieders. Het vergelijkt aanbieders onderling op o.a. producten, gemeenten, jaartallen, wijkniveau, kosten en cliëntaantallen. Door slim gebruik te maken van de verschillende data, heb je als contractmanager grip op jouw aanbieders en kan jij jouw opdrachtgevers voorzien van correcte informatie. Je kan de gesprekken met de aanbieder gedegen voorbereiden en de informatie uit de data duiden. Een koppeling met de Zorgaanbiedersmonitor zorgt ervoor dat jij voorop blijft bij potentiële zorgfraude of dreigende discontinuïteit van zorg bij de aanbieders.  Aangevuld met het Prognosemodel kan jij als contractmanager adviseren op budget en aanbiedersniveau. 

Data is het essentiële ingrediënt van elke monitor. De kwaliteit van de monitor wordt dan ook grotendeels bepaald door de kwaliteit van de data. Datakwaliteit is voor alle afnemers van onze diensten dan ook een terugkerend onderwerp, mede doordat het breed opgevat kan worden. Het kan namelijk verder gaan dan een op zichzelf staand fout ingevuld veld (bijvoorbeeld 1949 als geregistreerd geboortejaar voor een afnemer van jeugdzorg). Geldende bedrijfsregels, zoals een einddatum die niet voor een startdatum mag liggen, kunnen gegevens die los gezien lijken te kloppen, invalide maken.

Om onze klanten zelf meer grip te geven op hun data, bieden wij verschillende producten en diensten rond datakwaliteit aan. Zo kunnen onze monitoren verrijkt worden met een datakwaliteitsoverzicht. Hierin wordt getoond in hoeverre datakwaliteits-KPI’s behaald worden, zoals het percentage missende waarden, of geldende bedrijfsregels geschonden. Dit kan ook in een aparte verdiepende monitor, om in beeld te brengen waar in de bronregistratie de datakwaliteit in het geding is. Daarnaast bieden wij ook aparte analyses aan voor datasets; eenmalig of in abonnementsvorm. Bij dit laatste kan beoordeeld worden hoe de datakwaliteit zich ontwikkelt.

De standaardmodules Jeugd en WMO geven inzicht o.a. inzicht in de uitnutting van de zorgindicaties en het zorgvolume. Met de Module Financiën wordt dit gekoppeld aan de begroting van de gemeente. Deze module geeft hiermee een real time beeld van de drie W-vragen, zoals deze in de begroting opgenomen zijn. Namelijk: 

 • Wat willen we bereiken
 • Wat gaan we daarvoor doen
 • Wat mag het kosten
 

Deze module bevat een complete budgetbewaking gekoppeld aan de financiële administratie. Daarnaast geeft het antwoord op de vraag of de gemeente bereikt wat het wil bereiken. Prestatie-indicatoren kunnen hierin opgenomen worden. 

De Module Beheersmaatregelen voor het Jeugddomein geeft je aan de hand van 4 pagina’s inzicht in de belangrijkste indicatoren om te kunnen sturen op het werkveld in jouw gemeente. Zo kun jij datagedreven beslissingen nemen en houd je grip op kosten en kwaliteit.

 • Vier krachtige pagina’s in één dashboard
  Inzicht in je data rondom POH-GGZ, top 20 duurste Jeugdcasuïstiek, de transformatie van verblijf en 18-/18+
 • Inzicht in één oogopslag
  Slimme bundeling brengt de belangrijkste databronnen overzichtelijk samen en toont inhoudelijke én financiële opbrengsten
 • De basis voor datagedreven besturen
  Gebruik de dashboards voor slimme analyses en doorontwikkeling van beleid

 

Wil je meer weten over deze module? Download dan onze factsheet.

Het Prognosemodel helpt je voorspellingen te doen over ontwikkelingen in jouw gemeente aan de hand van scenario’s. Het is een uitgebreide en enigszins complexe dienst, die bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Datapresentatie  
 • Figuren per productcategorie en gemeente 
 • Voorspellingen voor Q (het aantal actieve toewijzingen per maand) 
 • Voorspellingen voor P’ (het gedeclareerde bedrag per maand, gecorrigeerd voor inflatie-effect) 
 • Voorspellingen voor PxQ (de daadwerkelijk te verwachten declaraties per maand, inclusief inflatie-effect) 
 • Dataontsluiting 

Werk samen met ons aan de ontwikkeling van het Raadsdashboard, een tool waarmee je de voortgang en trends van het Sociaal Domein in jouw gemeente kunt monitoren en analyseren. In tegenstelling tot andere dashboards die gebruikmaken van openbare bronnen zoals CBS, haalt ons dashboard gegevens uit de interne bronnen van je eigen gemeente en koppelt deze direct aan lokale subsidiepartners. Hierdoor heb je toegang tot de meest actuele en nauwkeurige informatie over de prestaties van het Sociaal Domein. Het dashboard bestaat uit verschillende thema’s, zoals zorg en ondersteuning, bestaanszekerheid, voorliggend veld, veiligheid en burgerparticipatie. Door gebruik te maken van ons dashboard, kun je niet alleen de prestaties van het Sociaal Domein volgen, maar ook belangrijke inzichten verkrijgen die je kunnen helpen bij het ontwikkelen van plannen en strategieën om deze prestaties te verbeteren en de levenskwaliteit van de inwoners van je gemeente te verhogen.  

Het is raadzaam om binnen het gemeentelijk Sociaal Domein gebruik te maken van analyses op wijkniveau. Dit kan helpen bij het begrijpen van de specifieke behoeften van verschillende gemeenschappen binnen de gemeente. Wijken kunnen aanzienlijk verschillen in demografie, sociaal-economische status, culturele achtergrond en andere factoren die van invloed zijn op de behoeften van de bewoners. Door analyses op wijkniveau uit te voeren, kan een gemeente beter inzicht krijgen in de specifieke uitdagingen en problemen waarmee de verschillende gemeenschappen worden geconfronteerd. Dit kan vervolgens worden gebruikt om gerichte interventies te ontwikkelen om deze problemen aan te pakken en om ervoor te zorgen dat de middelen van de gemeente op een effectieve manier worden ingezet.  

Daarnaast kunnen analyses op wijkniveau helpen bij het identificeren van trends en patronen in de behoeften van verschillende gemeenschappen binnen de gemeente. Dit kan vervolgens worden gebruikt om bredere strategieën te ontwikkelen voor het verbeteren van de levensomstandigheden en het bevorderen van de inclusie en participatie van alle gemeenschappen binnen de gemeente. 

Het gebruik van analyses op regioniveau binnen het gemeentelijk Sociaal Domein heeft verschillende voordelen. Ten eerste kan het helpen bij het identificeren van patronen en trends die mogelijk niet zichtbaar zijn op lokaal niveau. Door data van verschillende gemeenten in de regio te combineren en te analyseren, kunnen bredere patronen worden geïdentificeerd en kunnen problemen worden vastgesteld die zich mogelijk niet beperken tot één gemeente, maar de hele regio beïnvloeden. 

Ook kan het gebruik van regionale analyses helpen bij het optimaliseren van de inzet van middelen en het verminderen van overlap in dienstverlening. Wanneer verschillende gemeenten binnen dezelfde regio soortgelijke problemen hebben, kan het efficiënter zijn om gezamenlijk oplossingen te vinden en middelen te bundelen in plaats van afzonderlijk te handelen. Door regionale analyses te gebruiken, kan er beter worden bepaald welke problemen prioriteit moeten krijgen en welke middelen het meest effectief kunnen worden ingezet. 

Regionale analyses helpen daarnaast bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie en aanpak voor het oplossen van problemen binnen het Sociaal Domein. Door gegevens te delen en samen te werken aan het identificeren van problemen en het ontwikkelen van oplossingen, kunnen gemeenten in de regio beter samenwerken en een gezamenlijke visie ontwikkelen.

De monitor lokaal team geeft inzicht in:  

 • Aantallen meldingen, aanvragen, afgegeven producten  
 • De doorlooptijden (wettelijke termijnen) in het primair proces 
 • De totale work en case load van de afdeling, de work en case load van geselecteerde teams of van individuele medewerkers
 • Stapeling van producten of combinaties van producten uit verschillende wetten 
 • Wie de verwijzer is  
 • Hoe het aantal nieuwe aanvragen zich verhoudt tot herbeoordelingen 
 • Hoeveel inwoners zich in welke fase van het proces bevinden (bijvoorbeeld verlengde onderzoekstermijn) 

 

De volgende filters zijn toe te passen binnen het dashboard. Deze kunnen ook gecombineerd worden gebruikt. (Bijvoorbeeld: hoeveel inwoners van wijkteam 1 die huishoudelijke hulp hebben aangevraagd zijn toegewezen aan een specifieke zorgaanbieder, of: wat is de gemiddelde doorlooptijd van melding tot beschikking in het jeugdteam op het product begeleiding) 

 • Wet: Jeugdwet of Wmo of beide 
 • Product 
 • Team 
 • Medewerker 
 • Verwijzer 
 • Nieuwe aanmelding vs herbeoordeling 
 • (zorg- of product)aanbieder 
 • ZIN vs PGB 

 

De Module Lokaal Team richt zich nu op het wettelijk te doorlopen proces van melding tot beschikking. Het dashboard is uit te breiden met het traject na beschikking. Denk dan bijv. aan: 

 • Inwoner is aangemeld bij aanbieder 
 • Aanbieder is gestart met zorg
 

De informatie die je uit het dashboard kunt halen kunnen je onder meer helpen bij het inkopen van producten, het bepalen van de gewenste formatie van de wijkteams, sturing op interventies of verbetering van processen, inzicht in functioneren of coaching van individuele medewerkers, prestatieafspraken maken of evalueren met aanbieders, zwaartepunten in ondersteuningsvraag van inwoners, etc.  Zowel individuele medewerkers, teamleiders, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers kunnen eindgebruiker zijn van het dashboard. Voor allen geeft het laagdrempelig toegang tot informatie die voor hen bruikbaar is in hun dagelijkse werkzaamheden en om terug en vooruit te kunnen kijken. 

Pijler Dataontsluiting - Connectors

Binnen de pijler Dataontsluiting kies je de koppelingen voor de softwareapplicaties die ondersteuning bieden binnen de verschillende werkprocessen in het Sociaal Domein. Wij ontsluiten de meest gebruikte softwareapplicaties die op dit moment in het Sociaal Domein worden gebruikt. De data uit deze applicaties wordt opgenomen in de rapportages.  

Hieronder lichten we de softwareapplicaties toe. Wil je een ander systeem koppelen? Neem dan contact op met onze Business Consultants. 

Volledige ondersteuning Wmo & Jeugd. Deze softwareapplicaite wordt zowel voor de toegang als voor de backoffice gebruikt.  

Volledige ondersteuning Jeugdwet, Wmo & Participatiewet. Deze softwareapplicatie wordt zowel voor de toegang als voor de backoffice gebruikt. 

Volledige ondersteuning Jeugdwet & Wmo. Deze softwareapplicatie wordt zowel voor de toegang als voor de backoffice gebruikt.  

Het importeren van handmatige datadumps uit Key2Financiën is inbegrepen in de standaarddienstverlening van onze Formule Sociaal Domein. Centric is op dit moment aan het werk aan een cloudoplossing. Zodra deze beschikbaar is, proberen we deze koppeling te ontsluiten.  

Pijler Databeheer

In de pijler Databeheer vind je onze Datawarehouse- en Datamodelmodules. Binnen de Formule Sociaal Domein neem je altijd zowel het Datawarehouse als het Datamodel van Van Dam Datapartners af. Wil je je eigen datawarehouse (gaan) gebruiken? Vraag dan onze Business Consultants naar de integratiemogelijkheden. 

De ruwe data uit de softwareapplicaties worden ontsloten naar het Datawarehouse. Daar worden deze data door verschillende transformaties gestandaardiseerd, verrijkt en georganiseerd naar nieuwe databasestructuren. Doordat gegevens georganiseerd zijn opgeslagen, is het gemakkelijker om specifieke gegevens te vinden en te gebruiken in de toepassingen die gekoppeld zijn aan je datawarehouse, zoals rapportages en dashboards.

Het Datamodel laat de logische structuren zien van de in het Datawarehouse gestructureerde data. Het datamodel wat ontwikkeld is voor de Formule Sociaal Domein is ontworpen op basis van de regels, definities, kwaliteitsstandaarden en volgen de principes van de iStandaarden. Het Datamodel biedt een handleiding voor het gebruiken van data in verschillende toepassingen.   

Pijler Implementatie

Binnen de pijler Implementatie vind je modules die jou en je medewerkers helpen om optimaal gebruik te maken van de gekozen configuratie. 

Datagedreven werken is een middel, en geen doel op zichzelf. Belangrijk is om met de analyses en monitoren te komen tot inzichten die leiden tot mogelijkheden om bij te sturen. Onze experts hebben kennis van data én hebben de inhoudelijke kennis om deze data in de context te duiden. Dit doen we op verschillende manieren: 

 • Een duidingssessie
  In een duidingssessie brengen we de juiste stakeholders (bijvoorbeeld beleid en uitvoering) aan tafel om met elkaar de cijfers uit de monitor(s) te bekijken en te verklaren. Herkennen we de cijfers uit de praktijk? Welke signalen komen er vanuit het veld binnen? Vinden we dit een wenselijke of niet wenselijke trend? Willen we hier op bijsturen, en zo ja, hoe? Door gezamenlijk te duiden creëren we verdiepende inzichten die nodig zijn om bij te sturen aan de hand van de data. 
 
 • Duiding toevoegen aan de monitor *
  Bij de cijfers in de monitor(s) voegen we een inhoudelijke duiding toe. We voorzien de getallen in de monitor van tekst in de monitor zelf.  
 
 • Een duidingsrapport *
  We vatten de trends uit de monitor(s) samen in een separaat adviesrapport. Zo kan de informatie ook makkelijk gedeeld worden met betrokkenen die geen toegang hebben tot de monitor(s).  
 
 • Benchmark *
  We vergelijken de trends uit monitors van verschillende gemeenten en stellen de inhoudelijke bevindingen beschikbaar. Zo kan je als gemeenten onderling van elkaar leren.  

De module Borging zorgt ervoor dat alle procesafspraken tussen jou en Van Dam Datapartners nauwkeurig worden vastgelegd, zodat je hier op een later moment gemakkelijk op kunt teruggrijpen. Alle documentatie vind je terug in een functioneel ontwerp. Ook zorgen we voor een gebruikersrapportage waarin je precies kunt zien welke gebruikers, beveiligingsgroepen en licenties gebruikt worden op een bepaald moment en hoe de rapportages worden gebruikt. Zo kun je het functioneren van de door jou gekozen Formule optimaal borgen en controleren. 

Voor datagedreven werken is meer nodig dan het implementeren van een monitor. De monitor moet immers geborgd worden in de organisatie: in mensen en cultuur. Van Dam Datapartners helpt jouw organisatie om de monitor te integreren in de bedrijfsvoering, werkprocessen en cultuur. 

Organisaties en hun omgeving staan niet stil. Onze monitors groeien met de klantbehoeften mee. Van Dam Datapartners ontwikkelt samen met klanten nieuwe producten om aan deze behoeften te blijven voldoen. Meerdere malen per jaar brengen wij nieuwe releases uit om te blijven aansluiten bij een steeds veranderend werkveld.  

Een gebruikerstraining van Van Dam Datapartners is een vorm van opleiding waarbij we gebruikers leren hoe ze een specifiek product, systeem of toepassing moeten gebruiken. Het doel van een gebruikerstraining is om de gebruiker op een efficiënte en effectieve manier gebruik te laten maken onze dienstverlening. Eventuele problemen of onduidelijkheden kunnen we dan direct oplossen.

Gebruikerstrainingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden, denk bijvoorbeeld aan een Workshop, Training (online/offline), individueel of als onderdeel van onze DataBootcamp. Elke gebruikerstraining kan op verschillende niveaus worden aangeboden, afhankelijk van de bekwaamheid van de medewerkers en de complexiteit van de materie of toepassing.

Gebruikerstrainingen zijn praktisch van insteek en leren je hoe je bepaalde functies (knoppen) moet gebruiken, hoe je problemen kunt oplossen en hoe je het product of de toepassing het beste kunt aanpassen aan jouw specifieke behoeften. Je krijgt bij onze gebruikerstrainingen ook altijd de beschikking over naslagwerk, om tips en instructies op een later moment nog eens terug te zoeken of je eigen train-the-trainer-traject op te stellen. 

Optimaal gebruikmaken van de Formule is niet alleen een kwestie van technische vaardigheden. In veel gevallen is ook een verandering nodig op een ander niveau. Met onze medewerkerstrainingen geef je meer context aan de verandering die jouw organisatie zal doormaken als je meer datagedreven gaat werken. Zo bieden we een training Datageletterdheid aan, maar ook Verandermanagement, Datagedreven Leiderschap of Impact met Data. Het volledige VDD Academy-aanbod vind je hier.

Een databootcamp is een intensieve, praktijkgerichte training die zich richt op de basisprincipes van datawetenschappen en -analyse. Het is een korte, maar intensieve opleiding die de deelnemers de kennis en vaardigheden geeft die ze nodig hebben om te beginnen met/of beter te worden in datagedreven werken. In een bootcamp volg je een vaste combinatie van masterclasses en workshops uit verschillende thema’s rondom datagedreven werken. Een bootcamp kan je op verschillende niveaus volgen: niveau 1 (post-hbo), niveau 2 (academisch) en niveau 3 (post-academisch).

Met een DataBootcamp doe je snel en intensief kennis op en bouw je datawetenschappelijke en analysevaardigheden op. De nadruk van een Bootcamp ligt op hands-on ervaring en praktische toepassingen van datawetenschappen en analysemethoden. Deelnemers werken aan projecten, oefeningen en casestudies en leren hoe ze data kunnen verzamelen, verwerken en analyseren. Een optie zou kunnen zijn dat na een eerste basis de medewerkers te leren hoe ze datamodellen kunnen bouwen en hoe ze deze kunnen gebruiken om inzichten te verkrijgen en beslissingen te nemen. Meer informatie over de DataBootcamp verkrijg je via onze Academy.

Pijler Service en ondersteuning

Natuurlijk kun je altijd bij ons terecht met vragen over je configuratie, het gebruiken van je rapportages en je dashboard of met een andere vraag. 

Heb je specifieke wensen, dan kan het zijn dat dit buiten onze standaardservice valt en als meerwerk wordt verrekend. In je overeenkomst vind je een lijst van standaardwijzigingen met het hiervoor geldende tarief. Voor het opvragen van andersoortige wijzigingen kun je bij onze servicedesk terecht. Zij maken dan een prijsopgaaf, voordat een wijziging wordt doorgevoerd.

Onze formules worden op dit moment aangeboden volgens het Service Level Standaard. Binnen dit service level kun je bij onze klantenservice terecht op werkdagen (ma-vr) tussen 09.00 en 17.00 uur.

Pijler Medewerkers- en organisatieontwikkeling

De Datagedreven Academy is gericht op het trainen en ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van data-analyse, datavisualisatie en andere dataonderwerpen. We bieden online cursussen en trainingen aan die jou helpen datagedrevenheid te begrijpen en toe te passen in je dagelijkse werk.

Ons aanbod varieert in niveau van introductiecursussen tot meer gevorderde cursussen. Of je nu de beginselen wilt leren, of je meer wilt toespitsen op machine learning en big data-analyse, de Datagedreven Academy biedt voor elk wat wils. 

Naast de online cursussen biedt de Datagedreven Academy ook bedrijfstrainingen en consultancy-diensten aan. Dit kan helpen om de datavaardigheden van een organisatie te verbeteren en hen in staat te stellen om gegevens beter te begrijpen en te benutten om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Onze Datagedreven Academy speelt dus een belangrijke rol bij het ontwikkelen van datavaardigheden en het bevorderen van datageletterdheid van jou en je collega’s. Het Datagedreven Academy-aanbod bekijk je hier.

Soms kun je wel wat extra advies en ondersteuning gebruiken. Met Consultancy helpen we je verder te komen in je datagedrevenheid door je te adviseren. We helpen je bijvoorbeeld bij het identificeren en benutten van kansen om datageletterd te worden en data te gebruiken om betere beslissingen te nemen. Ook kunnen we je adviseren over hoe je je klantervaring kunt verbeteren, je bedrijfsprocessen efficiënter in kunt richten en hoe je risico’s kunt minimaliseren. Heb je een specifieke vraag? Onze Business Consultants lichten onze consultancymogelijkheden graag toe!

Weet je niet waar je moet beginnen?

Neem contact op met onze experts

Aan de slag gaan met datagedreven werken kan best ingewikkeld zijn. Bovendien is elke organisatie anders. Onze Business Consultants helpen je graag vrijblijvend op weg. Zo helpen ze je in je oriëntatie en geven ze je passend advies over de mogelijkheden. Zo weet je precies welke datagedreven aanpak bij jou past. 

Offerte aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Vraag een offerte aan voor de door jouw gewenste Formule Sociaal Domein-configuratie via ons offerteformulier. 

Begeef je in datagedreven gezelschap

Onze klanten

Op de hoogte blijven van Van Dam Datapartners?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.