Formule Kinderopvang

Geeft je controle over je data, zodat jij beter kunt sturen.

Ook voor jouw kinderopvangorganisatie een passende oplossing

Onze Formule Kinderopvang Basis

De Formule Kinderopvang geeft je controle over je data. Het geeft inzicht in je bedrijfsvoering door actuele cijfers over bijvoorbeeld ziekteverzuim, kindbezetting en personeelstekort te tonen en slim te combineren. Dat zorgt voor grip, zodat je kunt anticiperen op complexe vraagstukken en zelfs op toekomstige ontwikkelingen. Met de Formule Kinderopvang ben je altijd gegarandeerd op de hoogte van de meest actuele gegevens die voor jou van belang zijn. Het handmatig combineren van lijstjes en documenten is dus verleden tijd. Hierdoor beschik je niet alleen altijd over harde feiten, maar houden je medewerkers ook meer tijd over voor andere werkzaamheden dan administratieve taken. De basisconfiguratie van onze Formule Kinderopvang vind je hierboven. Hieronder vind je een nadere toelichting van de functionaliteiten en aanvullende opties en mogelijkheden.

Elementen voorzien van een * zijn niet standaard inbegrepen in de Formule Kinderopvang Basis.

Pijler Datagedrevenheid

De modules in de pijler Datagedrevenheid helpen je om goed voorbereid aan de slag te gaan met datagedreven werken. Ze helpen je bijvoorbeeld in kaart te brengen hoe datagedreven jouw organisatie nu al is en wat je moet doen om een volgende stap te zetten. Ook kun je met behulp van deze modules de databronnen die je nu al gebruikt eens goed onder de loep nemen en de input of de verwerking van data verbeteren. 

Data-analyses maken het mogelijk om meer inzichten te krijgen en beter bij te kunnen sturen als manager en bestuurder.

Voordat we starten met de ontwikkeling van een dashboard of het opstellen van een advies, analyseren onze adviseurs jullie data om inzicht te krijgen in de werkelijke kwaliteit. De data-analyse vormt de eerste stap voor visievorming en het ontdekken van de werkelijke informatiebehoefte.

Datagedreven werken draait niet om dashboards. Het is een werkwijze die door de gehele organisatie gedragen moet worden. Hierin spelen beleid, medewerkers, processen, data en applicaties allemaal een rol. Om succesvol datagedreven te werken, is het zaak dat al deze onderdelen op niveau functioneren. Maar welk niveau daarvoor noodzakelijk is, verschilt per organisatie en per vraagstuk. Het Actieplan Datavolwassenheid laat je zien op welk datavolwassenheidsniveau jouw organisatie nu functioneert en hoe en waar je kunt verbeteren. Zo helpt het je om als lerende organisatie toe te werken naar een datagedreven werkwijze.

Het Actieplan Datavolwassenheid laat in drie stappen zien waar je organisatie staat op het gebied van datavolwassenheid, waar je naar toe wilt (visievorming) en hoe je daar moet komen, of je nu een starter bent op het gebied van datagedreven werken of al verder gevorderd. Het eindresultaat van het actieplan is een advies hoe de organisatie een groei kan doormaken naar een volgend datavolwassenheidsniveau binnen de vijf pijlers. Dit advies vormt de roadmap hoe je de koers van datagedreven werken binnen de organisatie mogelijk kunt maken. De roadmap bestaat uit een routekaart op de vijf pijlers, de gewenste personele inzet hiervoor en een financiële doorkijk welke middelen beschikbaar moeten zijn.

Het Actieplan Datavolwassenheid is ook verkrijgbaar als los product. Wil je meer informatie over het Actieplan Datavolwassenheid? Download dan onze factsheet.

Met onze Data Scan beoordelen we de datakwaliteit en integriteit van jouw bronsystemen voorafgaand aan de implementatie van een Formule. We koppelen de resultaten van de scan aan je terug, maar het oplossen van eventuele bevindingen is geen standaardonderdeel van de scan. De scan geeft dus alleen een analyse van de huidige situatie. Ga je verder met Van Dam Datapartners en neem je een standaard- of keuzeformule af, dan nemen we een post op in onze offerte voor het oplossen van de gevonden bevindingen. We kunnen ook bij je op locatie langskomen voor 1 of meerdere validatiesessies.

Kies je voor de Formule Kinderopvang Basis, dan is de Data Scan dus standaard opgenomen in het aanbod. Het oplossen van eventuele bevindingen uit de scan, wordt ook als je kiest voor deze standaardformule als pro memorie-post opgenomen in het aanbod. 

Pijler Strategie

De modules in de strategische pijler zijn erop gericht jouw organisatie op een gestroomlijnde manier meer datagedreven te laten werken. Verschillende processen en protocollen spelen hierin een rol.

Procesmanagement omvat activiteiten die gericht zijn op het inrichten, beheren en verbeteren van de bedrijfsprocessen van je organisatie. Zo kun je efficiënter, effectiever en klantgerichter werken.

Procesmanagement begint met het in kaart brengen van de huidige processen binnen je organisatie en het identificeren van verbetermogelijkheden. Vervolgens worden nieuwe processen ontworpen en geïmplementeerd, waarbij we letten op de kwaliteit, kosten, doorlooptijd, klanttevredenheid en andere relevante aspecten.

Een belangrijk onderdeel van procesmanagement is het monitoren van de prestaties van de processen. Dit doen we doorgaans aan de hand van key performance indicators (KPI’s). Op basis van deze prestatie-indicatoren kunnen eventuele knelpunten of inefficiënties worden geïdentificeerd en aangepakt.

Een informatieplan is de brug tussen de huidige informatievoorziening en de gewenste informatievoorziening vanuit het oogpunt van de primaire processen in je organisatie. Bij het opstellen van een informatieplan bekijken we vragen als: 

* Wat doen we nu met welke informatie? 

* Wat willen we vanuit onze doelstellingen gaan doen en welke informatie is daarvoor nodig? 

Samen met jullie beantwoorden we deze vragen, waarna we de uit te voeren activiteiten in een bepaalde periode beschrijven in een informatiebeleidsplan. Dit helpt ons om op strategisch, tactisch en operationeel niveau met jullie mee te denken. 

Het informatieplan van Van Dam Datapartners helpt je organisatie om alle ICT-activiteiten en ontwikkelingen te kaderen en te toetsen. Een informatieplan is schaalbaar. Van een kort document dat de uitgangspunten beschrijft waar alle (nieuwe) ICT aan moet voldoen, tot een uitgebreid plan met alle ontwikkelingen op hoofdlijnen ingepland en gebudgetteerd. 

Daarnaast bieden wij het informatieorganisatieplan. De informatievoorziening binnen een organisatie is vaak decentraal belegd en voor elk organisatieonderdeel anders georganiseerd. Het informatieorganisatieplan beschrijft de samenhang en taakverdeling tussen deze verschillende elementen en de governance tussen informatiebeleid en de inhoudelijke afdelingen. Van rolbeschrijvingen, onderlinge taak- en procesmatige afhankelijkheden tot FTE’s en budgetten. We beschrijven niet alleen wat er is, maar ook waar de risico’s in de bredere informatievoorziening liggen. Zo bieden we je een integraal inzicht van de decentrale informatieorganisatie.  

Het Informatieplan, samen met het informatieorganisatieplan, geeft je een volledig beeld van waar jouw informatievoorziening staat en waar ze naartoe moet. Dit alles met als doel datagedreven te kunnen sturen op de inhoudelijke doelstellingen van jouw organisatie. 

Beleidsadvies is op dit moment niet beschikbaar binnen de Formule Kinderopvang.

Om te kunnen sturen op outcome is een set van KPI’s noodzakelijk. Weten dat je het juiste meet én dat je op de juiste manier kunt meten, dat is waar de KPI-builder bij helpt. Van Dam Datapartners beschikt enerzijds over de inhoudelijke kennis van het werkveld en anderzijds over de kennis hoe deze informatiebehoefte omgezet kan worden in een meetbaar gegeven. Onze procesmatige aanpak vertaalt de doelstellingen (te bereiken effecten) uit het aanwezige beleid naar KPI’s, inclusief te behalen normen en meetvoorschriften. Ook toetst het of de juiste data beschikbaar zijn. Wij ondersteunen het hele proces, waarbij het onderstaand model samen met de klant wordt doorlopen.

Het aanpakken van vraagstukken in de kinderopvang hangt sterk samen met de ideale projectaanpak. Onze experts beschikken over een toolkit om van ieder project een succes te maken. Bij complexe vraagstukken, maken we gebruik van agile en scrummethodieken. Bij minder ingewikkelde kwesties kiezen we voor een eenvoudige, klassieke projectaanpak. Bij innovatieprojecten kan juist design thinking een juiste methodiek zijn. 

Kies je voor de Formule Kinderopvang – Basis, dan is Projectmanagement standaard opgenomen in het aanbod. De monitors implementeren we volgens een vast implementatieplan.

Kies je voor de Formule Kinderopvang – Basis, dan is daarin standaard 1 uur strategische training opgenomen. Hierin leren we de belangrijkste stakeholders van jouw organisatie hoe zij met behulp van de Formule Kinderopvang kunnen sturen op uitkomsten en hoe zij het gebruik van dashboards kunnen integreren in de werkwijze en -processen van je organisatie. 

Pijler Monitors - Kinderopvang

Binnen de pijler Monitors kies je uit modules die verschillende soorten informatie tonen. Deze kunnen worden weergegeven in een dashboard, een meer uitgebreide monitor en/of in de vorm van rapportages. Hieronder geven we weer welke standaardmogelijkheden elke module biedt. Kies je voor de Formule Kinderopvang – Basis, dan krijg je altijd de 3 basisrapportages HR, Financiën en Bezetting. In de Basisconfiguratie zijn alle rapportages in VDD-layout.

Heb je specifieke wensen? Dan kun je deze voorleggen aan onze Business Consultants.

De basisrapportage Human Resources (HR) bevat de volgende pagina’s en visualisaties. Vanuit deze basis kunnen wij de rapportage aanpassen aan specifieke wensen.

 • Human Resources
  Overzicht van personeels- en verzuiminformatie
 • Personeel
  Overzicht van de belangrijkste personeelsinformatie
 • Verzuimaantallen 
  Overzicht van de belangrijkste verzuiminformatie. Je kunt zelf kiezen welke statistiek je wil visualiseren in de grafiek.
 • Verzuimmeldingen
  Detailinformatie over de verzuimmeldingen, geschikt voor verdiepende analyses.
 • Verzuimers
  Detailinformatie over de verzuimers, geschikt voor verdiepende analyses.
 • Verzuimduur
  Detailinformatie over de verzuimduur, geschikt voor verdiepende analyses.
 • Meldingsfrequentie
  Detailinformatie over de meldingsfrequentie, geschikt voor verdiepende analyses.
 • Nulverzuim
  Detailinformatie over nulverzuim, geschikt voor verdiepende analyses.
 • Verzuimpercentage
  Detailinformatie over het verzuimpercentage, geschikt voor verdiepende analyses.

 

Naast de standaardoverzichten, is de Module HR uit te breiden met de volgende overzichten en rapportages (deze zijn dus niet standaard inbegrepen)

 • Recruitment (in ontwikkeling)

De basisrapportage Financiën bevat de volgende pagina’s en visualisaties. Vanuit deze basis kunnen wij de rapportage aanpassen aan specifieke wensen.

 • Financieel overzicht
  Overzicht van de belangrijkste financiele kencijfers, zoals omzet, resultaat, liquiditeit en kasstroom. Je kunt zelf een (door)selectie maken.
 • Winst- en verliesrekening
  Toont je de winst- en verliesrekening en laat je die op verschillende niveaus doorzoeken.
 • Winst- en verliesrekening – Grafieken
  Geeft een visualisatie van de gegevens uit de winst- en verliesrekening. Je kunt verschillende posten visualiseren in zowel een absolute als een cumulatieve weergave.
 • Balans
  Toont de balans, rendabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Voor elk kengetal kan een doel worden ingesteld.
 • Kasstroom
  Toont de kasstroom via de directe methode. Je ziet de liquide middelen bij de start van het jaar en aan het eind van het jaar en de netto kasstroom.

 

Naast de standaardoverzichten, is de Module Financiën uit te breiden met de volgende overzichten en rapportages (deze zijn dus niet standaard inbegrepen)

 • Debiteuren- crediteurenoverzicht
 • Ouderdomsanalyse
 • Financial Forecast (in ontwikkeling)

De basisrapportage Bezetting en Plaatsing bevat de volgende pagina’s en visualisaties. Vanuit deze basis kunnen wij de rapportage aanpassen aan specifieke wensen.

 • Overzicht bezetting
  Toont de belangrijkste kengetallen en trends qua bezetting.
 • Bezetting – Details
  Toont het aantal geplande uren per maand afgezet tegen de werkelijke bezetting en een hiërarchisch overzicht van de bezettingspercentages van de verschillende groepen en vestigingen.
 • Groepen
  Toont detailinformatie op groepsniveau. De bezettingscijfers kunnen tot op dag- en tijdsblokniveau worden teruggekeken.
 • Vestigingen
  Detailinformatie op vestigingsniveau. De bezettingscijfers kunnen tot op dag- en tijdsblokniveau worden teruggekeken.

 

Naast de standaardoverzichten, is de Module Bezetting en Plaatsing uit te breiden met de volgende overzichten en rapportages (deze zijn dus niet standaard inbegrepen)

 • Instroom, uitstroom, doorstroom kinderen (in ontwikkeling)
 • Leeftijdssamenstelling groepen (in ontwikkeling)

Door het combineren van openbare en eigen databronnen worden in het Prognosemodel de langetermijn-ontwikkelingen van de organisatie en die van de omgeving gezamenlijk in kaart gebracht. Op basis hiervan kun je diverse scenario’s onderzoeken (prognosticeren). Het Prognosemodel is niet standaard inbegrepen in de Formule Kinderopvang – Basis.

Met het Begrotingsmodel kun je sneller en accurater begroten. Deze module is niet standaard inbegrepen in de Formule Kinderopvang – Basis.

Met de module Bezetting Korte Termijn krijg je dagelijks inzicht in mutaties in kind- en personeelsplanning. Deze module is niet standaard inbegrepen in de Formule Kinderopvang – Basis.

Het Scenario- en Simulatiemodel 2025 geeft je een simulatiemodel voor je bedrijfsvoering. Het Scenario- en Simulatiemodel 2025 is niet standaard inbegrepen in de Formule Kinderopvang – Basis.

Met de module Pedagogiek en Kwaliteit monitor je klant- en medewerkerstevredenheid. Deze module is niet standaard inbegrepen in de Formule Kinderopvang – Basis.

Met de module Personeelsplanning krijg je inzicht in de benodigde formatie om te voldoen aan de BKR. Deze module is niet standaard inbegrepen in de Formule Kinderopvang – Basis.

Met de Vastgoedmonitor krijg je inzage in je vastgoed, de kosten per kindplaats en de huisvestingskosten. Deze module is niet standaard inbegrepen in de Formule Kinderopvang – Basis.

Door te kiezen voor één of meerdere dashboards, breng je diverse informatiestromen en rapportages bij elkaar in een overzicht. Dashboarding is niet standaard inbegrepen in de Formule Kinderopvang – Basis.

Kies je voor dit bouwblok, dan zorgen wij ervoor dat de rapportages getoond worden in jouw huisstijl en met jouw logo. Vormgeving in huisstijl is niet standaard inbegrepen bij de Formule Kinderopvang – Basis.

Pijler Dataontsluiting - Connectors

Binnen de pijler Dataontsluiting kies je de koppelingen voor jouw applicaties en systemen. De data uit deze systemen worden opgenomen in de rapportages. Kies je voor de Formule Kinderopvang Basis, dan kun je daarin standaard 3 bronsystemen koppelen. Meer koppelingen zijn mogelijk in overleg en tegen een meerprijs. 

Hieronder lichten we de standaardmogelijkheden toe. Wil je een ander systeem koppelen? Neem dan contact op met onze Business Consultants.

Volledige ondersteuning.

Volledige ondersteuning.

Exact online wordt volledig ondersteund. De ondersteuning voor de Exact on-premisesvariant is beperkt. Vraag onze Business Consultants naar de mogelijkheden. 

Het importeren van handmatige exports uit Visma Raet-systemen, zoals ‘Verzuimsignaal’ is inbegrepen in de standaarddienstverlening van onze Formule Kinderopvang – Basis. Visma Raet biedt ook koppelingen naar hun systemen, maar deze zijn erg kostbaar en daardoor voor veel klanten niet rendabel. De mogelijkheden voor jouw organisatie kun je bespreken met onze Business Consultants.

Volledige ondersteuning. De implementatie van een Verbetermeter-koppeling neemt wel iets meer tijd in beslag dan gemiddeld voor de andere koppelingen.

Volledige ondersteuning. De implementatie van een Twinfield-koppeling neemt wel iets meer tijd in beslag dan gemiddeld voor de andere koppelingen.

Volledige ondersteuning.

Volledige ondersteuning. De implementatie van een Afas-koppeling neemt wel iets meer tijd in beslag dan gemiddeld voor de andere koppelingen.

Volledige ondersteuning. De implementatie van een CBS-koppeling neemt wel iets meer tijd in beslag dan gemiddeld voor de andere koppelingen.

Het is ook mogelijk om een eigen (API-)koppeling te maken naar een systeem of (web)applicatie. Neem hiervoor contact op met onze Business Consultants.

Pijler Databeheer

In de pijler Databeheer vind je onze Datawarehouse- en Datamodelmodules. Binnen de Formule Kinderopvang – Basis neem je altijd zowel het Datawarehouse als het Datamodel van Van Dam Datapartners af. Wil je je eigen datawarehouse (gaan) gebruiken? Vraag dan onze Business Consultants naar de integratiemogelijkheden.

De ruwe data uit de softwareapplicaties worden ontsloten naar het Datawarehouse. Daar worden deze data door verschillende transformaties gestandaardiseerd, verrijkt en georganiseerd naar nieuwe databasestructuren. Doordat gegevens georganiseerd zijn opgeslagen, is het gemakkelijker om specifieke gegevens te vinden en te gebruiken in de toepassingen die gekoppeld zijn aan je datawarehouse, zoals rapportages en dashboards.

Het Datamodel laat de logische structuren zien van de in het Datawarehouse gestructureerde data. Onze datamodellen worden ontwikkeld op basis van gestandaardiseerde regels, domeinspecifieke definities en de laatste kwaliteitsstandaarden. Het Datamodel biedt een handleiding voor het gebruiken van data in verschillende toepassingen.  

Pijler Implementatie

Binnen de pijler Implementatie vind je modules die jou en je medewerkers helpen om optimaal gebruik te maken van de gekozen configuratie. 

Datagedreven werken is een middel, en geen doel op zichzelf. Belangrijk is om met de analyses en monitors te komen tot inzichten die leiden tot mogelijkheden om bij te sturen. Onze experts hebben kennis van data én hebben de inhoudelijke kennis om deze data in de context te duiden. Dit doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld met een duidingssessie op locatie, duidingsrapportages of benchmarking. Onze Business Consultants bespreken de mogelijkheden graag met je.

De module Borging zorgt ervoor dat alle procesafspraken tussen jou en Van Dam Datapartners nauwkeurig worden vastgelegd, zodat je hier op een later moment gemakkelijk op kunt teruggrijpen. Alle documentatie vind je terug in een functioneel ontwerp. Ook zorgen we voor een gebruikersrapportage waarin je precies kunt zien welke gebruikers, beveiligingsgroepen en licenties gebruikt worden op een bepaald moment en hoe de rapportages worden gebruikt. Zo kun je het functioneren van de door jou gekozen Formule optimaal borgen en controleren. 

Voor datagedreven werken is meer nodig dan het implementeren van een monitor. De monitor moet immers geborgd worden in de organisatie: in mensen en cultuur. Van Dam Datapartners helpt jouw organisatie om de monitor te integreren in de bedrijfsvoering, werkprocessen en cultuur. 

Kies je voor de Formule Kinderopvang – Basis, dan is Borging standaard inbegrepen.

Heb je na verloop van tijd behoefte een uitbreiding van je Formule, maar kun je jouw wensen niet terugvinden in één van onze standaardmodules? Kies dan voor de module Doorontwikkeling (BI). Een van onze BI-consultants gaat dan met jou in gesprek om je wensen te inventariseren en een doorontwikkelplan te maken. Wijzigingen in je configuratie worden tegen een meerprijs uitgevoerd en kunnen daarbovenop leiden tot een aanpassing van je maandprijs. Alle kosten en prijswijzigingen worden op voorhand met je besproken.

Welke configuratie je ook kiest, je haalt alleen het maximale uit je Formule als je medewerkers ook weten hoe ze ermee moeten werken. Met diverse gebruikerstrainingen help je je medewerkers om de nieuwe toepassing(en) te leren kennen en te leren gebruiken. De trainingen zijn op verschillende niveaus beschikbaar, zodat je deze kunt afstemmen op de ervaring van je medewerkers. Kijk voor ons volledige trainingsaanbod op de VDD Academy-pagina.

Kies je voor de Formule Kinderopvang – Basis, dan zijn de volgende gebruikerstrainingen standaard inbegrepen:

 • Gebruikersinstructie (knoppencursus)
 • Eenmalige eindgebruikerstraining met 1 trainer op locatie (3 uur) over:
  • Hoe werk ik met Power BI Service?
  • Wat doe ik met de uitkomsten van rapportages?
 • Naslagwerk van de eindgebruikerstraining

Optimaal gebruikmaken van de Formule is niet alleen een kwestie van technische vaardigheden. In veel gevallen is ook een verandering nodig op een ander niveau. Met onze medewerkerstrainingen geef je meer context aan de verandering die jouw organisatie zal doormaken als je meer datagedreven gaat werken. Zo bieden we een training Datageletterdheid aan, maar ook Verandermanagement, Datagedreven Leiderschap of Impact met Data. Het volledige VDD Academy-aanbod vind je hier.

Een databootcamp is een intensieve, praktijkgerichte training die zich richt op de basisprincipes van datawetenschappen en -analyse. Het is een korte, maar intensieve opleiding die de deelnemers de kennis en vaardigheden geeft die ze nodig hebben om te beginnen met/of beter te worden in datagedreven werken. In een bootcamp volg je een vaste combinatie van masterclasses en workshops uit verschillende thema’s rondom datagedreven werken. Een bootcamp kan je op verschillende niveaus volgen: niveau 1 (post-hbo), niveau 2 (academisch) en niveau 3 (post-academisch).

Met een DataBootcamp doe je snel en intensief kennis op en bouw je datawetenschappelijke en analysevaardigheden op. De nadruk van een Bootcamp ligt op hands-on ervaring en praktische toepassingen van datawetenschappen en analysemethoden. Deelnemers werken aan projecten, oefeningen en casestudies en leren hoe ze data kunnen verzamelen, verwerken en analyseren. Een optie zou kunnen zijn dat na een eerste basis de medewerkers te leren hoe ze datamodellen kunnen bouwen en hoe ze deze kunnen gebruiken om inzichten te verkrijgen en beslissingen te nemen. 

Pijler Service en ondersteuning

Natuurlijk kun je altijd bij ons terecht met vragen over je configuratie, het gebruiken van je rapportages en je dashboard of met een andere vraag. 

Heb je specifieke wensen, dan kan het zijn dat dit buiten onze standaardservice valt en als meerwerk wordt verrekend. In je overeenkomst vind je een lijst van standaardwijzigingen met het hiervoor geldende tarief. Voor het opvragen van andersoortige wijzigingen kun je bij onze servicedesk terecht. Zij maken dan een prijsopgaaf, voordat een wijziging wordt doorgevoerd.

Onze formules worden op dit moment aangeboden volgens het Service Level Standaard. Binnen dit service level kun je bij onze klantenservice terecht op werkdagen (ma-vr) tussen 09.00 en 17.00 uur.

Pijler Medewerkers- en organisatieontwikkeling

De Datagedreven Academy is gericht op het trainen en ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van data-analyse, datavisualisatie en andere dataonderwerpen. We bieden online cursussen en trainingen aan die jou helpen datagedrevenheid te begrijpen en toe te passen in je dagelijkse werk.

Ons aanbod varieert in niveau van introductiecursussen tot meer gevorderde cursussen. Of je nu de beginselen wilt leren, of je meer wilt toespitsen op machine learning en big data-analyse, de Datagedreven Academy biedt voor elk wat wils. 

Naast de online cursussen biedt de Datagedreven Academy ook bedrijfstrainingen en consultancy-diensten aan. Dit kan helpen om de datavaardigheden van een organisatie te verbeteren en hen in staat te stellen om gegevens beter te begrijpen en te benutten om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Onze Datagedreven Academy speelt dus een belangrijke rol bij het ontwikkelen van datavaardigheden en het bevorderen van datageletterdheid van jou en je collega’s. Het Datagedreven Academy-aanbod bekijk je hier.

Soms kun je wel wat extra advies en ondersteuning gebruiken. Met Consultancy helpen we je verder te komen in je datagedrevenheid door je te adviseren. We helpen je bijvoorbeeld bij het identificeren en benutten van kansen om datageletterd te worden en data te gebruiken om betere beslissingen te nemen. Ook kunnen we je adviseren over hoe je je klantervaring kunt verbeteren, je bedrijfsprocessen efficiënter in kunt richten en hoe je risico’s kunt minimaliseren. Heb je een specifieke vraag? Onze Business Consultants lichten onze consultancymogelijkheden graag toe!

Weet je niet waar je moet beginnen?

Neem contact op met onze experts

Aan de slag gaan met datagedreven werken kan best ingewikkeld zijn. Bovendien is elke organisatie anders. Onze Business Consultants helpen je graag vrijblijvend op weg. Zo helpen ze je in je oriëntatie en geven ze je passend advies over de mogelijkheden. Zo weet je precies welke datagedreven aanpak bij jou past. 

Offerte aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Vraag een offerte aan voor de door jouw gewenste Formule Kinderopvang-configuratie via ons offerteformulier. 

Begeef je in datagedreven gezelschap

Onze klanten

Op de hoogte blijven van Van Dam Datapartners?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.