Formule Fysiek Domein

Maakt kosten inzichtelijk en geeft grip op beleid en uitvoering

Ook voor jouw gemeente een passende oplossing

Onze Formule Fysiek Domein Basis

De Formule Fysiek Domein geeft je controle over je data. Het geeft inzicht in je bedrijfsvoering door actuele cijfers over bijvoorbeeld meldingen in het VTH-domein, Duurzaamheids- en RES-doelstellingen en de Omgevingswet te tonen en slim te combineren. Dat zorgt voor grip, zodat je kunt anticiperen op complexe vraagstukken en zelfs op toekomstige ontwikkelingen. Met de Formule Fysiek Domein ben je altijd gegarandeerd op de hoogte van de meest actuele gegevens die voor jou van belang zijn. Het handmatig combineren van lijstjes en documenten is dus verleden tijd. Hierdoor beschik je niet alleen altijd over harde feiten, maar houden je medewerkers ook meer tijd over voor andere werkzaamheden dan administratieve taken. De basisconfiguratie van onze Formule Fysiek Domein vind je hierboven. Hieronder vind je een nadere toelichting van de functionaliteiten en aanvullende opties en mogelijkheden. 

Elementen voorzien van een * zijn niet standaard inbegrepen in de Formule Fysiek Domein Basis.

Pijler Datagedrevenheid

De modules in de pijler Datagedrevenheid helpen je om goed voorbereid aan de slag te gaan met datagedreven werken. Ze helpen je bijvoorbeeld in kaart te brengen hoe datagedreven jouw organisatie nu al is en wat je moet doen om een volgende stap te zetten. Ook kun je met behulp van deze modules de databronnen die je nu al gebruikt eens goed onder de loep nemen en de input of de verwerking van data verbeteren. 

In het Fysiek Domein werken we aan analyses binnen en overkoepelend tussen de verschillende inhoudelijke domeinen. Er zijn tal van analyses mogelijk op de gebieden van beleids(bij)sturing, benchmarking, verantwoording en monitoring. We analyseren bijvoorbeeld het aantal geweldincidenten in een wijk om meer inzicht te krijgen in het veiligheidsgevoel onder de wijkbewoners, het aantal verstrekte vergunningen om meer inzicht te krijgen in de werkbelasting van medewerkers of we bekijken het overstromingsgevaar binnen stedelijke gebieden als rivieren buiten hun overs dreigen te treden.

Data-analyses maken het mogelijk om meer inzichten te krijgen en beter bij te kunnen sturen als beleidsadviseur, manager en bestuurder. 

Voordat we starten met de ontwikkeling van een dashboard, het opstellen van beleid of de advisering van bestuurders analyseren onze adviseurs de data om inzicht te krijgen in het werkelijke verhaal. De data-analyse vormt dan ook de eerste stap in visievorming en het ontdekken van de werkelijke informatiebehoefte.

Datagedreven werken draait niet om dashboards. Het is een werkwijze die door de gehele organisatie gedragen moet worden. Hierin spelen beleid, medewerkers, processen, data en applicaties allemaal een rol. Om succesvol datagedreven te werken, is het zaak dat al deze onderdelen op niveau functioneren. Maar welk niveau daarvoor noodzakelijk is, verschilt per organisatie en per vraagstuk. De Nulmeting Datavolwassenheid laat je zien op welk datavolwassenheidsniveau jouw organisatie nu functioneert en hoe en waar je kunt verbeteren. Zo helpt het je om als lerende organisatie toe te werken naar een datagedreven werkwijze.

De Nulmeting Datavolwassenheid laat in drie stappen zien waar je organisatie staat op het gebied van datavolwassenheid, waar je naar toe wilt (visievorming) en hoe je daar moet komen, of je nu een starter bent op het gebied van datagedreven werken of al verder gevorderd. Het eindresultaat van de nulmeting is een advies hoe de organisatie een groei kan doormaken naar een volgend datavolwassenheidsniveau binnen de vijf pijlers. Dit advies vormt de roadmap hoe je de koers van datagedreven werken binnen de organisatie mogelijk kunt maken. De roadmap bestaat uit een routekaart op de vijf pijlers, de gewenste personele inzet hiervoor en een financiële doorkijk welke middelen beschikbaar moeten zijn.

De Nulmeting Datavolwassenheid is ook verkrijgbaar als los product. Wil je meer informatie over de Nulmeting Datavolwassenheid? Download dan onze factsheet.

Op basis van een informatiebehoefte wil je als organisatie data bij elkaar brengen. Met onze Data Scan beoordelen we de datakwaliteit en integriteit van jouw bronsystemen die nodig zijn om inzicht te krijgen in jouw informatiebehoefte. De datascan vormt de eerste stap in de implementatie van een Formule. We koppelen de resultaten van de scan aan je terug, maar het oplossen van eventuele bevindingen is geen standaardonderdeel van de scan. De scan geeft dus alleen een analyse van de huidige situatie. Ga je verder met Van Dam Datapartners en neem je een standaard- of keuzeformule af, dan nemen we een post op in onze offerte voor het oplossen van de gevonden bevindingen. We kunnen ook bij je op locatie langskomen voor 1 of meerdere validatiesessies. 

Kies je voor de Formule Fysiek Domein Basis, dan is de Data Scan dus standaard opgenomen in het aanbod. Het oplossen van eventuele bevindingen uit de scan, wordt ook als je kiest voor deze standaardformule als pro memorie-post opgenomen in het aanbod.  

Geautomatiseerde BIBOB-quickscan
Deze scan is nog in ontwikkeling.

Pijler Strategie

De modules in de strategische pijler zijn erop gericht jouw organisatie op een gestroomlijnde manier meer datagedreven te laten werken. Verschillende processen en protocollen spelen hierin een rol.

Hoe bereik je wat je wilt bereiken en raak en blijf je als organisatie in control? Dit doe je door je processen in te richten met als uitgangspunt de gewenste resultaten: de output en outcome. Door gebruik te maken van proces-KPI’s in je primaire en ondersteunende processen en afspraken (over te behalen normen) te maken over de activiteiten (in deelprocessen), komen knelpunten en risico´s snel naar boven waardoor je kunt bijsturen in de uitvoering. 

Neem bijvoorbeeld de aankomende Omgevingswet in het Fysiek Domein. De complexiteit van het werk in het Fysiek Domein is hoog. Daarom hebben wij verschillende visualisaties ontwikkeld die je laten zien hoe je als vergunningverlener het werk efficiënt en effectief kan organiseren. Stap voor stap word je meegenomen bij iedere activiteit. Dankzij een goede procesinrichting en uitvoering kun je krachtige sturingsdata verkrijgen op de toegang voor het management. Natuurlijk hebben wij dit onderbouwd met een businesscase. Deze procesinrichtingen zijn gebaseerd op de wettelijke kaders en aangrenzende wetgeving van het Fysiek domein. 

De procesbeschrijvingen ondersteunen organisaties in het compliant zijn met de aankomende en huidige wetgeving. Daarnaast zijn procesbeschrijvingen nodig om inzicht te krijgen in het verloop van maatschappelijke vraagstukken. Door de inzet van data kunnen we steeds beter weten waar behoeften liggen in de samenleving. Zo denken we mee over hoe we beter deelvervoer kunnen organiseren in wijken, hoe het verdelingsvraagstuk van de elektriciteitsvraag en -aanbod vorm kan krijgen en welke procesverbeteringen mogelijk zijn binnen de interne bedrijfsvoering van een publieke organisatie. Heldere processen zijn nodig om kansen vanuit hedendaagse technologieën optimaal te kunnen benutten. 

Van Dam Datapartners helpt afdelingen binnen het Fysiek Domein (bedrijfskritische) processen te beschrijven en verder te denken over toekomstige ontwikkelen als Slimme Steden en Dorpen. Het monitoren van de leefomgeving is als slimme stad of dorp aan de orde van de dag. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van sensoren bij bomen en in afvalbakken. Door de inzet van sensordata kunnen we steeds meer real time meten welke bomen bijvoorbeeld water nodig hebben. Een heldere procesomschrijving over hoe te handelen met deze informatie is essentieel om kansen vanuit hedendaagse technologieën optimaal te kunnen benutten. 

Hoe kunnen we slim gebruikmaken van sensoren om de drukte in de stad te managen? Welke impact heeft de invoering van de Omgevingswet op onze processen en welke wijzigingen op ICT-gebied zijn nodig om hier goed op in te spelen? Allemaal vraagstukken binnen publieke organisaties waar vanuit een strategische blik domeinoverstijgend naar koppelkansen en oplossingen binnen de informatievoorziening worden gezocht. 

Een informatieplan is de brug tussen de huidige informatievoorziening en de gewenste informatievoorziening vanuit het oogpunt van de primaire proces binnen de afdelingen in het Fysiek Domein. Wat doen we nu met welke informatie? Wat willen we vanuit onze doelstellingen gaan doen en welke informatie is daarvoor nodig? We stellen onszelf samen met jouw organisatie deze vragen, waarna we de uit te voeren activiteiten voor een bepaalde periode beschrijven in een informatiebeleidsplan. Dit helpt ons om op strategisch, tactisch en operationeel niveau met jullie mee te denken. 

Het informatieplan van Van Dam Datapartners helpt jouw organisatie om alle ICT-activiteiten en ontwikkelingen te kaderen en te toetsen. Een informatieplan is schaalbaar. Van een kort document dat de uitgangspunten beschrijft waar alle (nieuwe) ICT aan moet voldoen, tot een uitgebreid plan met alle ontwikkelingen op hoofdlijnen ingepland en gebudgetteerd. 

Daarnaast bieden wij het informatieorganisatieplan. De informatievoorziening binnen een organisatie is vaak decentraal belegd en vaak voor elk organisatieonderdeel anders georganiseerd. Het informatieorganisatieplan beschrijft de samenhang en taakverdeling tussen deze verschillende elementen en de governance tussen informatiebeleid en de inhoudelijke afdelingen. Van rolbeschrijvingen, onderlinge taak- en procesmatige afhankelijkheden tot FTE’s en budgetten. We beschrijven niet alleen wat er is, maar ook waar de risico’s in jullie bredere informatievoorziening liggen. Zo bieden we jouw organisatie een integraal inzicht van de decentrale informatieorganisatie.  

Het Informatieplan, samen met het informatieorganisatieplan, geeft je een volledig beeld van waar jullie informatievoorziening staat en waar ze naartoe moet. Dit alles met als doel het datagedreven sturen op de inhoudelijke doelstellingen van je organisatie. 

Om te kunnen sturen op outcome is een set van KPI’s noodzakelijk. Weten dat je het juiste meet én dat je op de juiste manier kunt meten, dat is waar de KPI-builder bij helpt. Van Dam Datapartners beschikt enerzijds over de inhoudelijke domeinkennis, bijvoorbeeld op het gebied van Duurzaamheid, VTH, Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet, en anderzijds over de kennis hoe deze informatiebehoefte omgezet kan worden in een meetbaar gegeven. Onze procesmatige aanpak vertaalt de doelstellingen (te bereiken effecten) uit het aanwezige beleid naar KPI’s, inclusief te behalen normen en meetvoorschriften. Ook toetst het of de juiste data beschikbaar zijn. Wij ondersteunen het hele proces, waarbij het onderstaand model samen met de klant wordt doorlopen.

Een veilige een duurzame leefomgeving, bereikbaarheid en leefbaarheid van stedelijke en landelijke gebieden en de woningopgave zijn maatschappelijke vraagstukken waar we als overheid een transformatie in doormaken. Dit vraagt in de toekomst om impactvolle beslissingen om duurzaam beleid te ontwikkeling. En het vraagt om sturing op basis van inhoudelijke expertise, ondersteunt door inzichten uit data. Van Dam Datapartners analyseert deze en andere Fysiek Domein-beleidsvraagstukken, interpreteert de beschikbare data en adviseert over beleidsverantwoording, – bijsturing en verbeteringen in de werkprocessen. 

Waarom is een beleidsanalyse belangrijk? 
Een beleidsanalyse geeft inzicht in de gestelde doelen en resultaten van het onderzochte beleid. Daarnaast levert het ook handvaten voor aanpassingen en verbeteringen op onderzocht beleid. 

Hoe doen we dit? 
We onderzoeken de gestelde doelen en/of resultaten van het (huidige) beleid en adviseren op basis van data en andere informatie. Data verzamelen en analyseren is zeer belangrijk in onderzoek en monitoring van beleid om tot een duidelijke beleidsanalyse te komen. Beleidsterreinen waar we analyses op kunnen maken zijn onder andere:  

 • Veiligheid & Ondermijning 
 • Duurzaamheid en Milieu 
 • Vergunning, Toezicht en Handhaving
 • Ruimtelijke Ordening
 • Slimme Steden en Dorpen 

Naast een analyse op een specifiek beleidsterrein kan Van Dam Datapartners ook businessplan op een specifiek beleidsterrein opstellen.

Het aanpakken van vraagstukken in het Fysiek Domein hangt sterk samen met de ideale projectaanpak. Onze experts beschikken over een toolkit om van ieder project een succes te maken. Bij complexe vraagstukken, maken we gebruik van agile en scrummethodieken. Bij minder ingewikkelde kwesties kiezen we voor een eenvoudige, klassieke projectaanpak. Bij innovatieprojecten kan juist design thinking een juiste methodiek zijn. 

Binnen het Fysiek Domein werkt de overheid aan vraagstukken die ons allemaal raken. Leefbare en duurzame wijken, de invoering van de Omgevingswet, de bereikbaarheid van Nederland en de digitalisering en dataficering van onze leefomgeving. Het realiseren van de ambities binnen deze werkvelden vraagt om nieuwe manier van samenwerken binnen de overheid en met de samenleving, het organiseren van regionale governance en handelen op basis van trends en cijfers. 

Van Dam Datapartners helpt opdrachtgevers met advies, onderzoek en uitvoeringskracht om te bepalen waar de prioriteiten liggen, handelingsperspectief te bieden en de interbestuurlijke samenwerking beter te organiseren. Onze adviseurs binnen het Fysiek Domein adviseren op strategisch, tactisch en operationeel niveau op het gebied van Veiligheid & Ondermijning, Duurzaamheid en Milieu, Vergunning, Toezicht en Handhaving, Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet en Slimme Steden en Dorpen. Vanuit een datagedreven blik nemen we onze opdrachtgevers mee in hun taakstellingen, beleidstoepassingen en werkprocessen om vanuit daar te werken aan de vragen van de toekomst.

In de moderne samenleving zijn data een onmisbare bron van informatie en inzicht. Gemeenten moeten hier dan ook op inspelen en beleid en beslissingen baseren op data, informatie en analyse. Dit vereist echter een duidelijke visie en strategie op het gebied van data. 

Een datavisie geeft het doel en de visie van een organisatie op het gebied van data weer. Het bepaalt hoe data worden ingezet en waarvoor ze worden gebruikt om beleid en beslissingen te ondersteunen. Voor gemeenten is het belangrijk om een datavisie te ontwikkelen die gericht is op de specifieke uitdagingen en doelen van de gemeente. Bijvoorbeeld het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, het verbeteren van de effectiviteit van beleid of het verminderen van kosten. 

Een datastrategie beschrijft hoe de datavisie in de praktijk wordt gerealiseerd. Het beschrijft de stappen die genomen moeten worden om data effectief in te zetten en waarborgt dat data integraal onderdeel zijn van het besluitvormingsproces. Voor gemeenten is het belangrijk om de juiste technologieën te selecteren, processen in te richten en medewerkers te trainen om datagedreven beslissingen te kunnen nemen. 

Bovendien is samenwerking met andere partijen, zoals overheden en bedrijven, van groot belang bij het realiseren van een datastrategie. Gemeenten kunnen elkaar aanvullen en elkaar versterken door samen data te verzamelen en te analyseren. Hierdoor kunnen gemeenten nog beter inspelen op de specifieke uitdagingen en doelen en gericht beleid ontwikkelen. 

Pijler Monitors - Fysiek Domein

De pijler Monitors – Fysiek Domein biedt een waardevol instrument voor gemeenten in het toetsen en aanpassen van regelgeving en beleid op het gebied van het Fysiek Domein. Met behulp van de Monitoringsmodules kunnen gemeenten nauwkeurig de uitvoering van regelgeving en beleid monitoren en analyseren. Hierdoor kunnen ze snel inspelen op ontwikkelingen en knelpunten en deze aanpakken door bijvoorbeeld regelgeving aan te passen of bestaand beleid aan te passen of nieuw beleid te ontwikkelen.  

Het college van B&W en de gemeenteraad kunnen op basis van de informatie verkregen uit de Monitoringsmodules geïnformeerd worden over de uitvoering van regelgeving en beleid en de effecten daarvan. Hierdoor kunnen ze beter beslissingen nemen over de toekomstige richting van het beleid en de verdere uitvoering ervan. Dit is belangrijk omdat het Fysiek Domein een belangrijk en kostbaar deel is van het gemeentelijke beleid en verantwoordelijk is voor een groot deel van de gemeentelijke uitgaven. 

Tot slot bieden de Monitoringsmodules ook de mogelijkheid om (boven)regionaal samenwerking en afstemming te zoeken. Door de uitkomsten van de monitor(s) te delen met andere gemeenten en regio’s, kunnen gemeenten leren van elkaar en gezamenlijk verbeteringen doorvoeren. Dit is belangrijk omdat veel uitdagingen en knelpunten op het gebied van het Fysiek Domein niet beperkt zijn tot één gemeente of regio. Door samen te werken, kunnen efficiëntere en effectievere oplossingen worden gevonden. 

De Monitoringsmodules fungeren als sturingsmiddel om gegevens uit het Duurzaamheidsdomein, Veiligheidsdomein en VTH-domein inzichtelijk te krijgen voor adviseurs, management en bestuur. Ze bieden (near) real time inzicht en helpen je daardoor efficiënter te rapporteren en verantwoording af te leggen binnen de domeinen. Monitoringsmodules vormen de basis voor iedere gemeente die de ambitie heeft om datagedreven te werken in het Fysiek Domein.  

Kies je voor de Formule Fysiek Domein – Basis, dan bepaal je zelf welke modules je binnen de pijler Monitors afneemt. Hieronder geven we weer welke standaardmogelijkheden elke module biedt. In de Basisconfiguratie zijn alle rapportages in VDD-layout. Heb je specifieke wensen? Dan kun je deze voorleggen aan onze Business Consultants.

 • Ondermijning en weerbaarheid * 

Met de sturingsmonitor ondermijning en weerbaarheid geef je gebruikers inzicht in de huidige situatie op het gebied van (ondermijnende) criminaliteit. Op een interactieve kaart wordt een combinatie van onder andere strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke resultaten geplot. Diverse casuïstiek, zoals drugs, mensenhandel, malafide bedrijvigheid, witwassen, etc. kan apart van elkaar worden weergegeven. Tevens kan het tot nieuwe inzichten leiden als deze casuïstiek als geheel wordt bekeken. De in- en extern verkregen signalen kunnen ook deel uitmaken van de interactieve kaart. 

 • Veiligheidsindex *
  De veiligheidsindex is een maatstaf die de veiligheidssituatie in een gemeente weer-geeft, en gemeenten streven naar inzicht in hun samenleving op dit gebied. Het wordt gebruikt voor beleidsontwikkeling, waarbij lagere scores op veiligheidsthema’s wor-den geanalyseerd om gerichte maatregelen en strategieën, zoals verbeterde straat-verlichting en buurtwachten bij inbraken of andere High Intensity Crimes (HIC), te im-plementeren en te evalueren. Ook kan het gebruikt worden voor het creëren van maat-schappelijk bewustzijn via bewustmakingscampagnes met cijfers via media en openba-re bijeenkomsten om participatie van burgers te stimuleren. Bovendien kan het wor-den ingezet voor regionale vergelijking, waarbij benchmarking met andere gemeenten leidt tot identificatie van best practices en aanpassingen in veiligheidsinitiatieven. De veiligheidsindex biedt gemeenten een waardevol hulpmiddel om gefundeerde beslis-singen te nemen en gerichte acties te ondernemen, om zo veiligheid te verbeteren en samenwerking met belanghebbenden te bevorderen.
   
 • Zorgaanbiedersmonitor *

  Met de Zorgaanbiedersmonitor krijg je weer grip op de complexe materie van het zorglandschap. Het biedt inzicht in al je zorgaanbieders en hun gedragingen en toont opvallendheden aan de hand van gecombineerde datastromen uit zowel het berichtenverkeer, de jaarrekeningen als de KvK. Zo geeft het bijvoorbeeld informatie over de omzet en winsten, de hoogte van declaraties en vermenging met andere sectoren (met een verhoogd ondermijningsrisico). Je kunt ook zelf bepaalde grenswaarden instellen. Overschrijdt een aanbieder één of meerdere grenswaarden? Dan verschijnt achter de aanbieder een rood vlaggetje. Zo zie je in één oogopslag bij welke zorgaanbieders er zaken niet helemaal soepel lopen, zodat je het gesprek met ze kunt aangaan. Hierdoor kun je ongebruikelijke patronen of veranderingen detecteren, zoals: 

  • Grote wijzigingen in declaratiebedrag of cliëntaantal 
  • Hoge winsten en topinkomens (boven WNT-norm) 
  • Meer dan 100% van de indicatiewaarde of beschikbare uren declareren 
  • Declaraties zonder toewijzingsbericht 

  Wil je meer weten over de Zorgaanbiedersmonitor? Download dan onze factsheet.

 • Bedrijvenmonitor *
Met de Bedrijvenmonitor krijg je grip op de complexe materie van een bedrijventerrein. Bedrijven die in de anonimiteit willen blijven, zijn gemakkelijker op te sporen. Aan de hand van gecombineerde datastromen uit onder andere de jaarrekeningen, KvK-gegevens en het netwerk kunnen opvallendheden van bedrijven kenbaar worden gemaakt. De Bedrijvenmonitor geeft inzicht in bijvoorbeeld de rentabiliteit en solvabiliteit in combinatie met de KvK-gegevens en het netwerk waarin het bedrijf zich bevindt. Hierin kan jij zelf ook bepaalde grenswaarden instellen. Wordt één of meerdere grenswaarden overschreden? Dan verschijnt er een rood vlaggetje achter het bedrijf bij het desbetreffende onderwerp. Hierdoor wordt het mogelijk om in één oogopslag een bedrijf uit de anonimiteit te halen, verder te onderzoeken en eventueel het gesprek aan te gaan. Ook kunnen patronen of veranderingen hierdoor sneller worden detecteert.
 • Uitvoeringsdashboard VTH *

Het Uitvoeringsdashboard VTH biedt inzicht in de huidige werkvoorraad en productie van het VTH-domein. Op verschillende niveaus (product, programma, etc.) is te zien hoeveel zaken er zijn afgerond en wat de huidige werkvoorraad van de uitvoerende teams is. Denk daarbij aan gegevens over aantal verleende vergunningen, uitgevoerde controles en aantal overtredingen. Met behulp van deze gegevens wordt er inzicht geboden in risicovolle branches en typen inrichtingen. Doordat de data ook gekoppeld worden aan gegevens over bedrijven, is ook inzichtelijk welke bedrijven slecht scoren op naleving. Zo kunnen er risicogerichte uitvoeringsprogramma’s worden opgesteld met behulp van de monitor. Zo kan er een positief effect op de leefomgeving behaald worden.

 • Financieel dashboard VTH *

Het financieel dashboard VTH geeft de uitnutting van de budgetten binnen het VTH-domein weer. Welke kosten zijn er gemaakt om tot een bepaalde productie te komen? Aan welke producten wordt veel tijd besteed? Wat is het verloop geweest binnen de afgelopen periode? Met behulp van deze gegevens kun je makkelijker het gesprek aangaan met betrokkenen, bijvoorbeeld over de toereikendheid van de budgetten. 

 • Duurzaamheidsdoelstellingen *
  Met de duurzaamheidsmonitor geven wij inzicht in de stand van zaken rondom duurzaamheidsdoelstellingen die gericht zijn op de organisatie en op de leefomgeving. Aan de hand van kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek brengen we de huidige situatie in kaart en de voortgang door de tijd heen. Het kan hierbij gaan om gestelde doelen vanuit de RES of vanuit het landelijke klimaatakkoord, maar ook de gesteldheid van gemeentelijke projecten en de CO2-voetafdruk van de organisatie. 

 • Gebiedsgerichte aanpak (GGA) *
  De Sturingsmonitor Gebiedsgerichte Aanpak is een belangrijke tool voor provincies, gemeenten en waterschappen. Hiermee kan men elke drie tot zes maanden verantwoording afleggen over beheer- en herstelmaatregelen en projecten aan onder andere het Rijk en de eigen volksvertegenwoordiging. Via een invoerapplicatie geven experts updates waardoor beleidsmakers en bestuurders altijd op de hoogte zijn. Het is cruciaal dat alle maatregelen, rollen en betrokken gebieden vooraf duidelijk zijn om-schreven. Zowel de monitor als invoertool zijn ontworpen om op termijn overdragen te worden aan de opdrachtgever voor verdere ontwikkeling.

 • Energietransitie *

  • Energiearmoede *
   Het dashboard energiearmoede combineert en toont actuele cijfers over de (energeti-sche) staat van woningen en de financiële omstandigheden waarin de bewoners zich bevinden. Door verschillende indicatoren met elkaar te vergelijken kun je scenario’s voor de korte- en langetermijn uitwerken. Zo is het in de huidige tijd met hoge energiekosten waardevol om de doelgroepen te achterhalen die je als gemeente als eerste (financieel) moet ondersteunen. Op deze manier kun je bepalen waar je gesubsidieerde energiebesparende maatregelen het meest efficiënt kunt inzetten, om energie-armoede of zelfs schulden te voorkomen. Ook geeft het inzicht hoe je kunt anticiperen op de beoogde verduurzaming voor 2030 door continu te monitoren. Hierdoor is het mogelijk om afwijkingen vroegtijdig op te sporen en bij te sturen. Verder kun je een actuele kostenbaten analyse maken die helpt bij het verantwoorden van de ingezette (financiële) middelen.

  • Wijkgerichte aanpak *
   Input volgt

  • Regionale Energie Strategie (RES) *
   Met de Sturingsmonitor Regionale Energie Strategie geef je gebruikers inzicht in de stand van zaken omtrent de opwek van duurzame energie in het kader van de Regionale Energie Strategie en de benodigde inspanningen om de afgesproken doelstellingen te behalen. Het biedt inzicht in gemeentelijke en regionale doelstellingen, de behaalde resultaten, de lopende projecten en het aandeel duurzame energie op het totaalverbruik. Het is een instrument om te kunnen rapporteren over behaalde resultaten en grip te krijgen op de inspanningen die in het kader van de gemaakte afspraken worden geleverd.
 • Wonen *

Gemeenten in Nederland hebben allemaal te maken met grote druk op de woning-markt, zowel in de huur- als in de koopsector. Dan is het belangrijk om goed te kun-nen sturen op wat er gebouwd gaat worden en voor welke doelgroep.
De Monitor Wonen geeft getalsmatig en ruimtelijk inzicht in de bestaande voorraad woningen afgezet tegen de behoefte aan woningen en de plancapaciteit die nog ge-bouwd gaat worden. Hiermee ontstaat overzicht over de voortgang van de woning-bouwopgave van de gemeente, zowel kwantitatief (halen we de afgesproken aantal-len?) als kwalitatief (bouwen we naar de behoefte en voldoen we aan de afspraak om 30% sociale huurwoningen te bouwen?). De monitor maakt het voor de gemeente mo-gelijk om beter te sturen op het bouwen van de juiste woningen voor hun inwoners, nu en in de toekomst. Daarnaast helpt de monitor om transparant te werken en efficiënt verantwoording af te leggen.

Pijler Dataontsluiting - Connectors

Binnen de pijler Dataontsluiting kies je de koppelingen voor de softwareapplicaties die ondersteuning bieden binnen de verschillende werkprocessen in het Fysiek Domein. Wij ontsluiten de meest gebruikte softwareapplicaties die op dit moment in het Fysiek Domein worden gebruikt. De data uit deze applicaties worden opgenomen in de rapportages.  

Hieronder lichten we de softwareapplicaties toe. Wil je een ander systeem koppelen? Neem dan contact op met onze Business Consultants. 

Volledige ondersteuning. De implementatie van een CBS-koppeling neemt wel iets meer tijd in beslag dan gemiddeld voor de andere koppelingen.

Het importeren van handmatige datadumps uit Key2Financiën is inbegrepen in de standaarddienstverlening van onze formule Fysiek Domein. Centric is op dit moment aan het werk aan een cloudoplossing. Zodra deze beschikbaar is proberen wij deze koppeling te ontsluiten.

Het is ook mogelijk om een eigen (API-)koppeling te maken naar een systeem of (web)applicatie. Neem hiervoor contact op met onze Business Consultants.

Pijler Databeheer

In de pijler Databeheer vind je onze Datawarehouse- en Datamodelmodules. Binnen de Formule Fysiek Domein neem je altijd zowel het Datawarehouse als het Datamodel van Van Dam Datapartners af. Wil je je eigen datawarehouse (gaan) gebruiken? Vraag dan onze Business Consultants naar de integratiemogelijkheden.

De ruwe data uit de softwareapplicaties worden ontsloten naar het Datawarehouse. Daar worden deze data door verschillende transformaties gestandaardiseerd, verrijkt en georganiseerd naar nieuwe databasestructuren. Doordat gegevens georganiseerd zijn opgeslagen, is het gemakkelijker om specifieke gegevens te vinden en te gebruiken in de toepassingen die gekoppeld zijn aan je datawarehouse, zoals rapportages en dashboards.

Het Datamodel laat de logische structuren zien van de in het Datawarehouse gestructureerde data. Het datamodel dat ontwikkeld is voor de Formule Fysiek Domein is ontworpen op basis van de regels, definities, kwaliteitsstandaarden en volgens de principes van de iStandaarden. Het Datamodel biedt een handleiding voor het gebruiken van data in verschillende toepassingen.   

Pijler Implementatie

Binnen de pijler Implementatie vind je modules die jou en je medewerkers helpen om optimaal gebruik te maken van de gekozen configuratie. 

Datagedreven werken is een middel, en geen doel op zichzelf. Belangrijk is om met de analyses en monitoren te komen tot inzichten die leiden tot mogelijkheden om bij te sturen. Onze experts hebben kennis van data én hebben de inhoudelijke kennis om deze data in de context te duiden. Dit doen we op verschillende manieren: 

 • Een duidingssessie
  In een duidingssessie brengen we de juiste stakeholders (bijvoorbeeld beleid en uitvoering) aan tafel om met elkaar de cijfers uit de monitor(s) te bekijken en te verklaren. Herkennen we de cijfers uit de praktijk? Welke signalen komen er vanuit het veld binnen? Vinden we dit een wenselijke of niet wenselijke trend? Willen we hier op bijsturen, en zo ja, hoe? Door gezamenlijk te duiden creëren we verdiepende inzichten die nodig zijn om bij te sturen aan de hand van de data. 
 
 • Duiding toevoegen aan de monitor
  Bij de cijfers in de monitor(s) voegen we een inhoudelijke duiding toe. We voorzien de getallen in de monitor van tekst in de monitor zelf.  
 
 • Een duidingsrapport
  We vatten de trends uit de monitor(s) samen in een separaat adviesrapport. Zo kan de informatie ook makkelijk gedeeld worden met betrokkenen die geen toegang hebben tot de monitor(s).  
 
 • Benchmark
  We vergelijken de trends uit monitors van verschillende gemeenten en stellen de inhoudelijke bevindingen beschikbaar. Zo kan je als gemeenten onderling van elkaar leren.  

De module Borging zorgt ervoor dat alle procesafspraken tussen jou en Van Dam Datapartners nauwkeurig worden vastgelegd, zodat je hier op een later moment gemakkelijk op kunt teruggrijpen. Alle documentatie vind je terug in een functioneel ontwerp. Ook zorgen we voor een gebruikersrapportage waarin je precies kunt zien welke gebruikers, beveiligingsgroepen en licenties gebruikt worden op een bepaald moment en hoe de rapportages worden gebruikt. Zo kun je het functioneren van de door jou gekozen Formule optimaal borgen en controleren. 

Voor datagedreven werken is meer nodig dan het implementeren van een monitor. De monitor moet immers geborgd worden in de organisatie: in mensen en cultuur. Van Dam Datapartners helpt jouw organisatie om de monitor te integreren in de bedrijfsvoering, werkprocessen en cultuur. 

Organisaties en hun omgeving staan niet stil. Onze monitors groeien met de klantbehoeften mee. Van Dam Datapartners ontwikkelt samen met klanten nieuwe producten om aan deze behoeften te blijven voldoen. Meerdere malen per jaar brengen wij nieuwe releases uit om te blijven aansluiten bij een steeds veranderend werkveld.  

Een gebruikerstraining van Van Dam Datapartners is een vorm van opleiding waarbij we gebruikers leren hoe ze een specifiek product, systeem of toepassing moeten gebruiken. Het doel van een gebruikerstraining is om de gebruiker op een efficiënte en effectieve manier gebruik te laten maken onze dienstverlening. Eventuele problemen of onduidelijkheden kunnen we dan direct oplossen.

Gebruikerstrainingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden, denk bijvoorbeeld aan een Workshop, Training (online/offline), individueel of als onderdeel van onze DataBootcamp. Elke gebruikerstraining kan op verschillende niveaus worden aangeboden, afhankelijk van de bekwaamheid van de medewerkers en de complexiteit van de materie of toepassing.

Gebruikerstrainingen zijn praktisch van insteek en leren je hoe je bepaalde functies (knoppen) moet gebruiken, hoe je problemen kunt oplossen en hoe je het product of de toepassing het beste kunt aanpassen aan jouw specifieke behoeften. Je krijgt bij onze gebruikerstrainingen ook altijd de beschikking over naslagwerk, om tips en instructies op een later moment nog eens terug te zoeken of je eigen train-the-trainer-traject op te stellen. 

Optimaal gebruikmaken van de Formule is niet alleen een kwestie van technische vaardigheden. In veel gevallen is ook een verandering nodig op een ander niveau. Met onze medewerkerstrainingen geef je meer context aan de verandering die jouw organisatie zal doormaken als je meer datagedreven gaat werken. Zo bieden we een training Datageletterdheid aan, maar ook Verandermanagement, Datagedreven Leiderschap of Impact met Data. Het volledige VDD Academy-aanbod vind je hier.

Een databootcamp is een intensieve, praktijkgerichte training die zich richt op de basisprincipes van datawetenschappen en -analyse. Het is een korte, maar intensieve opleiding die de deelnemers de kennis en vaardigheden geeft die ze nodig hebben om te beginnen met/of beter te worden in datagedreven werken. In een bootcamp volg je een vaste combinatie van masterclasses en workshops uit verschillende thema’s rondom datagedreven werken. Een bootcamp kan je op verschillende niveaus volgen: niveau 1 (post-hbo), niveau 2 (academisch) en niveau 3 (post-academisch).

Met een DataBootcamp doe je snel en intensief kennis op en bouw je datawetenschappelijke en analysevaardigheden op. De nadruk van een Bootcamp ligt op hands-on ervaring en praktische toepassingen van datawetenschappen en analysemethoden. Deelnemers werken aan projecten, oefeningen en casestudies en leren hoe ze data kunnen verzamelen, verwerken en analyseren. Een optie zou kunnen zijn dat na een eerste basis de medewerkers te leren hoe ze datamodellen kunnen bouwen en hoe ze deze kunnen gebruiken om inzichten te verkrijgen en beslissingen te nemen. Meer informatie over de DataBootcamp verkrijg je via onze Academy.

Pijler Service en ondersteuning

Natuurlijk kun je altijd bij ons terecht met vragen over je configuratie, het gebruiken van je rapportages en je dashboard of met een andere vraag. 

Heb je specifieke wensen, dan kan het zijn dat dit buiten onze standaardservice valt en als meerwerk wordt verrekend. In je overeenkomst vind je een lijst van standaardwijzigingen met het hiervoor geldende tarief. Voor het opvragen van andersoortige wijzigingen kun je bij onze servicedesk terecht. Zij maken dan een prijsopgaaf, voordat een wijziging wordt doorgevoerd.

Onze formules worden op dit moment aangeboden volgens het Service Level Standaard. Binnen dit service level kun je bij onze klantenservice terecht op werkdagen (ma-vr) tussen 09.00 en 17.00 uur.

Pijler Medewerkers- en organisatieontwikkeling

De Datagedreven Academy is gericht op het trainen en ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van data-analyse, datavisualisatie en andere dataonderwerpen. We bieden online cursussen en trainingen aan die jou helpen datagedrevenheid te begrijpen en toe te passen in je dagelijkse werk.

Ons aanbod varieert in niveau van introductiecursussen tot meer gevorderde cursussen. Of je nu de beginselen wilt leren, of je meer wilt toespitsen op machine learning en big data-analyse, de Datagedreven Academy biedt voor elk wat wils. 

Naast de online cursussen biedt de Datagedreven Academy ook bedrijfstrainingen en consultancy-diensten aan. Dit kan helpen om de datavaardigheden van een organisatie te verbeteren en hen in staat te stellen om gegevens beter te begrijpen en te benutten om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Onze Datagedreven Academy speelt dus een belangrijke rol bij het ontwikkelen van datavaardigheden en het bevorderen van datageletterdheid van jou en je collega’s. Het Datagedreven Academy-aanbod bekijk je hier.

Soms kun je wel wat extra advies en ondersteuning gebruiken. Met Consultancy helpen we je verder te komen in je datagedrevenheid door je te adviseren. We helpen je bijvoorbeeld bij het identificeren en benutten van kansen om datageletterd te worden en data te gebruiken om betere beslissingen te nemen. Ook kunnen we je adviseren over hoe je je klantervaring kunt verbeteren, je bedrijfsprocessen efficiënter in kunt richten en hoe je risico’s kunt minimaliseren. Heb je een specifieke vraag? Onze Business Consultants lichten onze consultancymogelijkheden graag toe!

Weet je niet waar je moet beginnen?

Neem contact op met onze experts

Aan de slag gaan met datagedreven werken kan best ingewikkeld zijn. Bovendien is elke organisatie anders. Onze Business Consultants helpen je graag vrijblijvend op weg. Zo helpen ze je in je oriëntatie en geven ze je passend advies over de mogelijkheden. Zo weet je precies welke datagedreven aanpak bij jou past. 

Offerte aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Vraag een offerte aan voor de door jouw gewenste Formule Sociaal Domein-configuratie via ons offerteformulier. 

Begeef je in datagedreven gezelschap

Onze klanten

Op de hoogte blijven van Van Dam Datapartners?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Inschrijven

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training.