Onze voorwaarden

Geldigheid bij tegenstellingen

Als bepalingen uit onze voorwaarden en documenten (op onderdelen) tegenstrijdig zijn, prevaleert de bepaling uit het document dat als hoogste in de rangorde is opgenomen. Is een bepaald document niet op jouw overeenkomst van toepassing, dan geldt het eerstvolgende document dat daarna komt. De rangorde die we hanteren is als volgt:

 1. De ondertekende Offerte
 2. De Service Level Agreement
 3. Dossier Afspraken & Procedures (DAP)[1]
 4. Algemene Voorwaarden Van Dam Datapartners
 5. De ondertekende Verwerkersovereenkomst

[1] Dit document wordt na ondertekening van de Offerte, meestal gedurende de implementatie, opgesteld.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1         In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

–      Adviseur: een natuurlijk persoon die ten behoeve van Klant diensten zal verrichten, zijnde een werknemer van Leverancier, een door Leverancier ingehuurde zelfstandige, of een door Leverancier ingehuurde werknemer van een derde.

–      Detachering: activiteiten uitgevoerd door Adviseurs van of ingehuurd door Leverancier, in opdracht van en onder leiding en toezicht van Klant.

–      Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke met Leverancier Overeenkomsten sluit.

–      Leverancier: de besloten vennootschap Van Dam Datapartners B.V., statutair gevestigd te Naarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69535752.

–      Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Klant tot stand komt.

–      Partijen: Leverancier en Klant gezamenlijk.

–     Voorwaarden: deze algemene (verkoop)voorwaarden, zoals gehanteerd door Leverancier.            

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

 • De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en elke Overeenkomst, tenzij door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk van de toepasselijkheid van de Voorwaarden is afgeweken.
 • Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
 • Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft Leverancier het recht die bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
 • De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Klant wordt door Leverancier uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen van de Overeenkomst en/of Voorwaarden, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Leverancier of derden ingeschakeld door Leverancier, binden Leverancier slechts als deze schriftelijk door bevoegde werknemers van Leverancier zijn bevestigd.
 • Zodra Klant onder toepasselijkheid van de Voorwaarden met Leverancier heeft gecontracteerd, wordt Klant geacht, bij een nadien door haar mondeling, telefonisch of op andere wijze gesloten Overeenkomst, stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepassing van de Voorwaarden op die nadere Overeenkomst. Leverancier behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd gedurende de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen. Zodra de gewijzigde versie van de Voorwaarden aan Klant schriftelijk kenbaar is gemaakt, is de gewijzigde versie automatisch van toepassing op de (bestaande) Overeenkomst.

ARTIKEL 3 OFFERTES

 • Iedere offerte is vrijblijvend en geldt slechts als een uitnodiging voor Klant een opdracht te plaatsen. Ook alle eventueel door Leverancier gepubliceerde of gehanteerde catalogussen, brochures, prijslijsten en dergelijke zijn vrijblijvend.
 • Als bij een offerte een geldigheidsduur en/of andere specifieke voorwaarden is/zijn vermeld, kan die offerte alleen door Klant worden aanvaard door binnen de daartoe gestelde termijn de offerte te accepteren en/of aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Als de Klant de offerte niet binnen de gestelde termijn accepteert, komt alleen een Overeenkomst tot stand als Leverancier dat schriftelijk aan Klant kenbaar maakt.

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1         Leverancier zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren. Op Leverancier rust in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening een inspanningsverplichting, tenzij Leverancier en Klant schriftelijk en nadrukkelijk een bepaald resultaat zijn overeengekomen en dit resultaat door Leverancier tevens nadrukkelijk en schriftelijk is gegarandeerd.

4.2         Leverancier heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het bepaalde in artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is niet van toepassing op de Overeenkomst.

4.3       Iedere in de Overeenkomst overeengekomen termijn voor de levering van goederen, diensten en/of adviezen en/of rapportages door Leverancier heeft een indicatief karakter en is niet aan te merken als een fatale termijn.  Leverancier verkeert bij het verstrijken van een dergelijke  levertermijn ook niet automatisch in verzuim.

ARTIKEL 5 INFORMATIEVERPLICHTINGEN                                                 

 • Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier mogelijk te maken, zal Klant Leverancier steeds tijdig alle in redelijkheid door Leverancier te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.
 • Klant draagt er zorg voor dat alle (bron)gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, volledig en correct aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde (bron)gegevens niet tijdig, volledig en/of correct aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
 • Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Leverancier verstrekte (bron)gegevens, inlichtingen en specificaties.

ARTIKEL 6 PRIJS/BETALING

6.1         Als nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht wordt gewijzigd, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen of te verlagen, ook als die verhoging of verlaging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. Leverancier maakt een dergelijke prijsverhoging of prijsverlaging zo spoedig mogelijk aan de Klant bekend.

6.2         Betaling dient plaats te vinden binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur door Klant. Het betreft een fatale betalingstermijn. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

6.3         Als de Klant niet (tijdig) voldoet aan haar betalingsverplichtingen, is Leverancier gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.

6.4         Indien betaling niet of niet tijdig plaatsvindt, zal Leverancier een schriftelijke ingebrekestelling versturen met het verzoek de factuur alsnog binnen 14 dagen te betalen. Bij gebreke van tijdige betaling, is de Klant de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, en de invorderingskosten van artikel 6:96 lid 4 BW, die worden bepaald op € 250,00 en de redelijke buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van de verschuldigde hoofdsom.

6.5         Al hetgeen de Klant verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de Klant niet voldoet aan haar betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op haar zaken en/of vorderingen, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6.6         Betalingen van de Klant strekken primair tot voldoening van de door deze in lid 4 bedoelde verschuldigde rente, vervolgens van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

6.7         Leverancier is gerechtigd tot verrekening van al hetgeen zij van de Klant te vorderen heeft, ongeacht of deze vorderingen reeds opeisbaar zijn, met eventuele vorderingen van de Klant op Leverancier. Leverancier heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.

6.8         De Klant is niet bevoegd haar verplichtingen jegens Leverancier op te schorten of hetgeen zij van Leverancier te vorderen heeft te verrekenen met of in mindering te brengen op hetgeen de Klant jegens Leverancier verschuldigd is.

6.9         Leverancier kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Klant alle aan Leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

6.10      Als Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden  of prestaties door Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier.

6.11      Van Dam Datapartners behoudt zich het recht voor de berekende vergoedingen jaarlijks te indexeren aan de hand van de indexeringscijfers van het CPI. Aanpassingen van tarieven en vergoedingen worden minimaal 6 weken van tevoren aangekondigd.  

ARTIKEL 7 SOFTWARE

 • Leverancier kan software of toegang tot een platform aan Klant door middel van een internetverbinding op afstand (“Software as a Service”) ter beschikking stellen.
 • Aan Klant wordt gedurende de looptijd van de Overeenkomst een niet-exclusief, niet overdraagbaar en herroepbaar gebruiksrecht op de software verstrekt. Het gebruiksrecht van Klant strekt zich niet uit tot het gebruik van of toegang tot de broncode van de software. Als de Overeenkomst eindigt, eindigt het gebruiksrecht van Klant op de software automatisch.
 • Klant is alleen gerechtigd de software te gebruiken ten behoeve van de eigen onderneming, voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik en voor zover dat voortvloeit uit de Overeenkomst. Behoudens schriftelijke toestemming van Leverancier is Klant niet gerechtigd derden (buiten de organisatie van Klant) gebruik te laten maken van de door Leverancier ter beschikking gestelde software.
 • Als het gebruik van de software op basis van “named users” door Leverancier aan Klant ter beschikking wordt gesteld, zijn de gebruiksrechten op de software persoonsgebonden en is Klant niet bevoegd de software door andere dan de desbetreffende aangewezen gebruikers te laten gebruiken.
 • De door Leverancier aan Klant verstrekte wachtwoorden, toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Klant kenbaar worden gemaakt. Klant staat er voor in dat haar personeel voornoemde geheimhouding strikt in acht neemt.
 • Als toeleveranciers of licentiegevers van Leverancier de door Leverancier aan Klant ter beschikking gestelde software wijzigen of een nieuwe versie van die software uitbrengen, is Leverancier op haar beurt gerechtigd de nieuwe of gewijzigde versie van de software aan Klant ter beschikking te stellen, zonder dat Klant in dat geval gerechtigd is de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. Leverancier is niet gehouden specifiek voor Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de software te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 • Als Leverancier software van derden aan Klant ter beschikking stelt zijn de (licentie)- voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Leverancier en Klant van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Voorwaarden.

ARTIKEL 8 GARANTIE EN ONDERHOUD AAN SOFTWARE

8.1         Leverancier staat er niet voor in dat de aan Klant ter beschikking gestelde software foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert of dat alle fouten of gebreken worden verbeterd of dat oplossingen voor alle gebruikersproblemen kunnen worden geboden.

8.2         Ten aanzien van de software die door Leverancier aan Klant ter beschikking wordt gesteld, wordt alle dienstverlening op het gebied van onderhoud  aan die software uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

8.3         Klant is gehouden geconstateerde fouten, wijzigingsverzoeken of gebruikersproblemen in of ten aanzien van de software gedetailleerd aan Leverancier te melden. Na ontvangst van de melding zal Leverancier zich naar beste vermogen inspannen de fouten – voor zover van toepassing – door de oorspronkelijk licentiegever te (doen) herstellen en/of verbeteringen aan te (doen) brengen in nieuwe versies van de software. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de software aan te (doen) brengen.

8.4         Leverancier is gerechtigd het onderhoud op te schorten of te beperken indien Klant de instructies van Leverancier niet of niet tijdig opvolgt en/of als de infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten van Klant niet voldoen aan de door Leverancier gestelde eisen.

ARTIKEL 9 DETACHERING

9.1         Dit artikel 9 is aanvullend van toepassing op de Voorwaarden als Partijen een Overeenkomst inzake Detachering hebben gesloten.

9.2         Leverancier zal waarborgen dat de Adviseur voldoet en in ieder geval gedurende looptijd van de Opdracht blijft voldoen aan de in de Overeenkomst bepaalde kwalificaties.

 • De Adviseur voert de Opdracht uit onder leiding en toezicht van de Klant. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van juiste instructies en controle op de juiste uitvoering van de werkzaamheden.
 • De Klant is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de Adviseur. De Klant verstrekt de Adviseur concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Adviseur in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de Klant de Adviseur persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.
 • De Klant is tegenover de Adviseur en Leverancier aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de Adviseur in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Adviseur. Klant vrijwaart Leverancier volledig tegen aanspraken, tegen Leverancier ingesteld wegens het niet nakomen door Klant van de in dit artikel 9 genoemde verplichtingen en zal de hiermee verband houdende kosten van rechtsbijstand volledig aan Leverancier vergoeden.
 • De inzet en werkzaamheden van de Adviseur zijn beperkt tot hetgeen vooraf of na aanvang van de Opdracht tussen Partijen is afgesproken. Het doorlenen van de Adviseur aan een derde partij of inzet in het buitenland is slechts mogelijk indien Leverancier hier schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.
 • Als de Adviseur een zelfstandige betreft, zal Leverancier zorg dragen voor een zorgvuldige inhuur geborgd door een gedegen inhuurovereenkomst, waarbij de zelfstandige wordt beoordeeld op economische zelfstandigheid en ondernemerschap.
 • In de volgende situaties zal Leverancier zorgen voor vervanging van een Adviseur:
 1. als de Klant gemotiveerd aangeeft de diensten van een specifieke Adviseur niet langer te verlangen treedt zij hierover in overleg met Leverancier. Als na dit overleg door Partijen wordt besloten de Adviseur van de Opdracht te halen zal Leverancier zich inspannen binnen 10 (tien) werkdagen een vervanger met gelijkwaardige kwalificaties beschikbaar te stellen;
 2. als een Adviseur naar verwachting voor langere tijd niet ingezet kan worden wegens ziekte, persoonlijke situaties of andere omstandigheden anders dan normaal verlof zal Leverancier op eigen initiatief een vervanger voorstellen;
 3. als Leverancier, om haar moverende redenen, een Adviseur wenst te vervangen, zal Leverancier op eigen initiatief een vervanger voorstellen. De Klant zal de vervanger niet op onredelijke gronden weigeren.
  • De Klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de controle en interne registratie van gewerkte uren door de Adviseur.

Facturatie vindt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaats op basis van urenstaten die door de Adviseur zijn ingevuld en door de Klant schriftelijk zijn geaccordeerd. De verantwoordelijkheid voor de correctheid van de door de Adviseur aangeboden urenstaat, ligt vanaf het moment van accorderen bij de Klant.

9.8         Als  de Klant van de Adviseur vergt dat er op een dag meer uren arbeid worden verricht dan afgesproken in de Overeenkomst, of buiten de afgesproken uren en dagen, mag Leverancier hiervoor een overwerktoeslag bovenop de afgesproken vergoeding in rekening brengen die gelijk is aan de overwerktoeslag die uitbetaald wordt aan het eigen personeel van de Klant.

9.9        Niet-gewerkte uren ten gevolge van ziekteverzuim, nationaal erkende feestdagen en/of verlof van de Adviseur komen voor rekening van Leverancier en zullen niet aan de Klant worden doorbelast.

9.10      Kosten voor, door de Klant vereiste, dienstreizen of ander werk-werkverkeer zijn niet inbegrepen in de vergoeding. Ook de tijd die een Adviseur besteedt aan dergelijke reizen komt voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 10 GEHEIMHOUDING EN NIET OVERNAME BEDING

10.1      Leverancier is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Leverancier is bevoegd de Opdracht en de naam van de Klant te vermelden in het kader van haar marketinguitingen. Leverancier zal daarbij geen, naar haar aard vertrouwelijke, informatie met betrekking tot de onderneming van Klant vermelden.

10.2      Leverancier behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis waaronder mede begrepen de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier gegenereerde data voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en louter gebruik wordt gemaakt van niet op persoonsniveau herleidbare (geaggregeerde) gegevens.

 • Klant verplicht zich tot volstrekte geheimhouding van al hetgeen haar tijdens of in de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier bekend wordt betreffende de onderneming van Leverancier. Deze verplichting geldt ook met betrekking tot alle andere gegevens waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan weten dat kennisneming daarvan door een derde de belangen van Leverancier kan schaden.
 • Klant verplicht zich gedurende de duur van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 1 jaar na het einde van de Overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met de medewerkers van Leverancier, tenzij Partijen anders overeenkomen. Klant garandeert dat de voormelde verplichting eveneens wordt nageleefd door eventuele rechtspersonen waarmee hij in een groep in de zin van onder meer artikel 2:24b BW is verbonden. In geval van een overtreding van het bepaalde in dit artikel, verbeurt Klant aan Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- (zegge: vijftig duizend euro) per overtreding, te vermeerderen met € 5.000,- (vijfduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
 • Het bepaalde in artikel 10.4 geldt niet ten aanzien van Adviseurs die door middel van Detachering aan Klant ter beschikking zijn gesteld. In geval van Detachering geldt het bepaald in artikel 10.6 en 10.7 hieronder.
 • Het is de Klant en de aan haar gelieerde vennootschappen tijdens de door de Adviseur uit te voeren opdracht – daaronder mede begrepen de tijd tussen het moment van totstandkoming van die opdracht en de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden – niet toegestaan om met een Adviseur een arbeidsovereenkomst aan te gaan of om een Adviseur op grond van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten. De Klant is bij overtreding van het bepaalde in dit artikel 10.6 een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Leverancier van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met € 5.000,- (vijfduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze boetebepaling laat de mogelijkheid van Leverancier tot het vorderen van een schadevergoeding onverlet.
 • Het is de Klant en de aan haar gelieerde vennootschappen slechts onder voorwaarde van betaling van een vergoeding (zoals hierna omschreven in dit artikel) aan Leverancier toegestaan binnen 18 (achttien) maanden na afloop van de desbetreffende opdracht, met een Adviseur een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten. De omvang van deze vergoeding bedraagt ten minste het hogere bedrag van 30% van de totale vergoeding die – met betrekking tot de volledige duur van de desbetreffende opdracht – door de Klant verschuldigd is ten aanzien van de betrokken Adviseur of 30% van het laatste vaste jaarsalaris van de betrokken Adviseur. De Klant is BTW verschuldigd over deze vergoeding. Deze vergoeding wordt tussen Partijen geacht een redelijke vergoeding te zijn als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Als de Klant een Adviseur wenst te benaderen, zal zij dit voorafgaand kenbaar maken bij Leverancier.

ARTIKEL 11 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 • Klant staat er tegenover Leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de (persoons)gegevens (waaronder het in opdracht van de Klant delen van persoonsgegevens met derde partijen) niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde, waaronder begrepen de rechten van de betrokkene.
 • Als de Overeenkomst tot gevolg heeft dat Leverancier in opdracht van Klant mede persoonsgegevens van Klant verwerkt en Klant op grond van de wet verantwoordelijk is voor die verwerking, vrijwaart Klant Leverancier tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens door Leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de Klant bewijst dat Leverancier ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens in strijd heeft gehandeld met de Overeenkomst en/of met de in dat verband door Klant verstrekte specifieke instructies.

ARTIKEL 12 INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1      Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot al hetgeen door Leverancier voorafgaand aan de Overeenkomst is ontwikkeld of door derden ten behoeve van Leverancier is ontwikkeld en aan de Klant (in licentie) ter beschikking wordt gesteld, waaronder, maar niet uitsluitend analyses, plannen, softwaremodules, broncodes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, rusten bij Leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

12.2      Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

12.3      Als Leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Als Partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Klant ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van Leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Klant zijn of worden gedaan.

ARTIKEL 13 KLACHTPLICHT

13.1    Klachten over de door Leverancier verrichte werkzaamheden dienen door Klant op straffe van verval van ieder recht van Klant dienaangaande binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Leverancier. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te ageren.

13.2      Indien de klacht gegrond is, zal de Klant Leverancier in de gelegenheid stellen de werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn te verrichten. Op Leverancier berust geen andere verplichting dan de werkzaamheden alsnog te verrichten.   

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID VAN LEVERANCIER

14.1      Werkzaamheden van Leverancier die zijn gericht op het ondersteunen van Klant door management-, sturingsinformatie en overige data voor Klant te ontsluiten en overzichtelijk te presenteren, zijn faciliterend van aard. Klant erkent dat dergelijke door Leverancier geboden diensten louter een faciliterende functie hebben en dat Leverancier niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de (gevolgen van de) op basis van de door Leverancier gepresenteerde informatie of adviezen. Het gebruik dat Klant maakt van de door Leverancier ter beschikking gestelde software en/of de door Leverancier afgegeven adviezen en/of (analyse)rapportages is daarom steeds voor risico van Klant.

14.2      Leverancier is in alle gevallen slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht de rechtsgrond waarop een actie tot schadevergoeding is gebaseerd, tot ten hoogste het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, minus het bedrag aan eigen risico.

14.3      In geval de verzekeraar geen dekking biedt is de aansprakelijkheid van Leverancier in alle gevallen beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag aan vergoedingen (exclusief btw) dat door Klant aan Leverancier is betaald over de voorafgaande periode van 12 maanden.

14.4      Niet voor vergoeding door Leverancier komt in aanmerking gevolgschade, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten, schade wegens verlies van data of andere bedrijfsschade van de Klant, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

14.5      Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar Adviseurs, ondergeschikten en/of niet ondergeschikten voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is.

14.6      Leverancier bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens de Klant, mede ten behoeve van haar Adviseurs, ondergeschikten en niet ondergeschikten voor wiens gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

14.7      Alle aanspraken van Klant uit hoofde van dit artikel verjaren door verloop van één jaar na beëindiging van werkzaamheden door Leverancier.

14.8      De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

ARTIKEL15 OVERMACHT

 • Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt onder meer verstaan overmacht, tekortkomingen of faillissement van toeleveranciers of licentiegevers van Leverancier, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten.
 • Indien een overmacht situatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

ARTIKEL 16 OPZEGGING EN ONTBINDING

16.1      Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van 3 maanden schriftelijk opzeggen, in het geval waarin de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

16.2      Tussentijdse opzegging door Klant van een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd is niet mogelijk.

16.3      Aan Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Klant en alle andere verplichtingen tot medewerking door Klant gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

16.4      Indien Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende  betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Klant bewijst dat Leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

16.5      Leverancier kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien Klant -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de Klant wordt geliquideerd. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

16.6      Ingeval Klant  onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Klant tot gebruik van de door Leverancier ter beschikking gestelde software, websites en dergelijke alsmede het recht van Klant tot toegang en/of gebruik van de diensten van Leverancier, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Leverancier vereist is.

ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 • De Overeenkomsten tussen Partijen worden beheerst door Nederlands recht.
 • Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

1. Algemeen
1.1 Hieronder zijn de service levels beschreven die integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen Van Dam Datapartners, hierna te noemen “VDD”, en de klant met betrekking tot de levering en instandhouding van de Cloud applicatie VDD Monitor (hierna te noemen “VDDM”). 
1.2 Wijzigingen aan deze SLA worden minimaal zes weken voor de ingangsdatum kenbaar gemaakt.

2. Definities
2.1 VDDM: de aangeboden monitor inclusief de afgenomen modules.
2.2 Klant: de partij met wie de Overeenkomst is aangegaan.
2.3 Storing: een onderbreking van de werking van VDDM.
2.4 Responsetijd: de periode tussen de ontvangst van een melding van een storing door VDD en het tijdstip van de daadwerkelijke start van de ondersteuning door of in opdracht van VDD, als bevestigd in een mededeling aan de klant, zie hoofdstuk 6.1 voor verdere invulling.
2.5 Hersteltijd: de tijd tussen de door VDD gemeten aanmelding van de storing door de Klant en het melden van de opheffing van de storing door VDD, zie hoofdstuk 6.1 voor verdere invulling.
2.6 Service Uren: de gebruikelijke kantooruren van VDD, zie Artikel 7 voor verdere invulling.
2.7 Bijzondere Service Uren: alle uren buiten de in artikel 5.6 vermelde Service Uren.
2.8 Technisch Beheer: het technisch aanpassen van de VDDM inclusief het installeren van nieuwe versies.
2.9 Structureel onderhoud: het aanpassen van de technische infrastructuur en Cloud systemen van VDDM.
2.10 Functioneel beheer: het aanpassen van de functionaliteit van VDDM.
2.11 Content beheer: het aanpassen van alle teksten en gegevens die VDDM aan de Klant presenteert of die de Klant nodig heeft om informatie te genereren.
2.12 Ondersteuning: het verlenen van algemene assistentie betreffende VDDM ter zake van 
2.13 a) de functies en kenmerken van VDDM, 
2.14 b) uitleg van standaard of in opdracht van de Klant vervaardigde documentatie, 
2.15 c) hulp bij het correct laten werken van VDDM, 
2.16 d) controle en analyse van de juistheid van ingevoerde gegevens, 
2.17 e) het leveren van implementatiediensten bij aanvang van het gebruik van VDDM, 
2.18 f) het leveren van projectmanagement of het maken van definities ten behoeve van de inrichting van VDDM.
2.19 Melding: een melding in categorie A, B, C of D, afzonderlijk of in iedere willekeurige samenhang.

2.20 Hoofdcontactpersoon: een door de Klant aan VDD toegewezen medewerker van de Klant, zie verdere invulling hoofdstuk 14 (Communicatie tussen Klant en VDD).

3. Uitsluiting Service Level Agreement
De in deze SLA opgenomen service levels zijn niet van toepassing in geval van:

3.1 Incidenten ontstaan als gevolg van omstandigheden die als overmacht kwalificeren, zie verdere invulling Artikel 15.1 (Niet beschikbaarheidsvoorwaarden)
3.2 Het plegen van service activiteiten of aanpassingen aan VDDM die niet buiten normale Service uren kunnen plaatsvinden, zie verdere invulling Artikel 10 (Onderhoud)
3.3 Een storing die het gevolg is van onjuist gebruik en/of onjuist beheer door de Klant en/of een storing die is ontstaan als gevolg van omstandigheden die in de risicosfeer van Klant liggen
3.4 Onbeschikbaarheid van  VDDM  op verzoek van of ten gevolge van een beslissing van de Klant
3.5 Het niet beschikbaar zijn van de contactpersonen wanneer VDD verzocht heeft om assistentie ten behoeve van storingsonderzoek en eventueel herstel, zie verdere invulling m.b.t. contactpersonen hoofdstuk 14 (Communicatie tussen Klant en VDD)

4. Response- en hersteltijden
4.1 Met uitzondering van implementatiediensten vindt ondersteuning niet op locatie van de Klant plaats, en wordt deze op afstand geleverd 
4.2 Indien assistentie op locatie van de Klant door de Klant verlangd wordt, kan dit in wederzijds overleg worden overeengekomen en zal VDD de (meer)kosten in rekening brengen.
4.3 De Klant zal VDD op eerste verzoek van VDD toegang verstrekken tot de benodigde omgeving van de Klant, en zal VDD toestaan de nodige wijzigingen aan te brengen indien dit noodzakelijk is voor het oplossen van de storing.
4.4 De Klant zal minimaal 2 contactpersonen aan VDD ter beschikking stellen waarop door VDD kan worden teruggevallen als Hoofdcontactpersoon en Vervangend contactpersoon, zie verdere invulling m.b.t. contactpersonen hoofdstuk 14 (Communicatie tussen Klant en VDD)
4.5 Overzicht 1) meldingen,  2) responsetijden, 3) hersteltijden
4.6 Meldingen matrix

 

4.7 Prioriteit matrix


4.8 Hersteltijd matrix

5. Systeembeschikbaarheid, Meldingen
5.1 Beschikbaarheid
VDDM is 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar (24x7x365) beschikbaar voor gebruik door de klant, met een minimale uptime van 99.4% per maand. Binnen de reguliere werktijden van de klant (werkdagen tussen 07.00 uur tot 21.00 uur) moet het beschikbaarheidspercentage 99.9% per maand zijn. Gepland onderhoud wordt niet meegenomen in de berekening van het beschikbaarheidspercentage.

5.2 Servicedesk
• VDDM contactpersonen kunnen Meldingen uit alle categorieën via de email aan de helpdesk doorgeven
• De servicedesk is 24/7 per email bereikbaar: servicedesk@vandamdatapartners.nl
• De servicedesk is bemand: 5 werkdagen per week van 08:00 tot en met 17.00 uur, exclusief officieel erkende Nederlandse feestdagen
• Voor prioriteit 1 (P1) melding is een stand-by regeling aanwezig.
• De servicedesk werkt uitsluitend via email
• Opmerking: De klant dient ook te kunnen beschikken over een stand-by regeling voor prioriteit 1 meldingen.

5.3 De Klant is verplicht bij het herstellen van de storing alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking te verlenen en alle relevante informatie die de analyse van de storing melding mogelijk maakt aan VDD ter beschikking te stellen.
5.4 VDD informeert de Klant per email dat de storing is verholpen.
5.5 VDD zal de Klant zo snel mogelijk informeren indien VDD constateert dat de storing betrekking heeft op situaties als beschreven in artikel 6. De kosten die VDD in dergelijke situaties heeft gemaakt ten behoeve van het storingsonderzoek en eventueel herstel worden aan de Klant doorbelast.

6. Cloud, toegang en beveiliging
6.1 VDDM is te gebruiken met de laatste up-to-date versie van browsers, ondersteund door Microsoft, Apple, Google.
6.2 De dienst wordt aangeboden vanuit een daartoe uitgerust extern rekencentrum. Deze locatie is op maximale wijze uitgerust, naar de huidige stand der techniek en kennis teneinde de dienst op professionele wijze aan te bieden. Hieronder wordt begrepen fysieke bescherming van het pand, afscherming van toegang door onbevoegden, 7×24 uur hardware support, brandbeveiliging, beveiliging tegen stroomuitval, internet toegangsbeveiliging, firewall, overige veiligheid, databescherming, data-back-up en al hetgeen hier verder onder kan worden begrepen. Ten aanzien van de te hanteren beveiligingsmaatregelen voldoet VDD aan de internationale erkende Codes voor informatiebeveiliging, ISO27000 series.
6.3 De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig, minimaal 7 werkdagen vooraf , communiceren van wijzigingen t.b.v. losse bronbestanden, gebruikersaccounts, rechten en licenties. Wijzigingen worden ingediend volgens de afgestemde procedure vastgelegd in het opleverdocument.
6.4 De Klant maakt geen gebruik van functionele accounts en/of gedeelde accounts en zorgt dat gebruikersnamen altijd persoonsgebonden zijn.

7. Onderhoud
7.1 Voor het onderhoud aan VDDM is van te voren door VDD een onderhoudsschema vastgesteld en gecommuniceerd. Uiterlijk vijf werkdagen voor start van de werkzaamheden wordt de contactpersoon van de Klant hiervan per email in kennis gesteld.
7.2 Onderhoud dat tot gevolg heeft dat VDDM voor geen enkele klant beschikbaar is, (bijvoorbeeld in verband met onderhoud aan de server) wordt minimaal twee werkdagen van tevoren via email aan contact persoon van de Klant aangekondigd. Deze algemene onderhoudswerkzaamheden vinden plaats volgens de Microsoft voorwaarden. 
7.3 Onderhoud, op initiatief van VDD en specifiek voor Klant uitgevoerd onderhoud, zoals het uitvoeren van een release update, vindt maximaal vier keer per jaar plaats op een in overleg met de Klant te bepalen tijdstip, waarbij de dienst maximaal een werkdag niet beschikbaar is voor gebruik door de Klant.
7.4 Het tijdstip voor onderhoud, op verzoek van de door de Klant specifiek uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, zoals het aanbrengen van wijzigingen in de door de klant gebruikte dienst, wordt in overleg tussen VDD en de Klant bepaald, voor een tijdsduur die afhankelijk is van de omvang van het onderhoud.
7.5 VDD zal er altijd naar streven om de werkzaamheden in het weekend of tussen ’s avonds 18.00 uur en ’s morgens 06.00 uur te laten plaatsvinden.
7.6 VDD streeft ernaar de impact voor gebruikers tijdens onderhoud zoveel mogelijk te beperken.

8. Ontwikkeling functionaliteiten
8.1 De Klant kan te allen tijde een verzoek tot VDD richten voor het aanpassen, veranderen of verrijken van de functionaliteit van VDDM. VDD heeft het recht deze verzoeken af te wijzen.
8.2 Indien VDD besluit aan het verzoek van de Klant te voldoen zal VDD binnen 30 dagen na de datum van het verzoek een voorstel indienen voor de realisatie van de verzochte aanpassing, verandering of verrijking en voor de daaraan verbonden kosten een offerte verstrekken. VDD zal niet eerder met werkzaamheden voor uitvoering aanvangen dan na ontvangst van een schriftelijke opdrachtbevestiging van de Klant.
8.3 De Klant en VDD bepalen in goed overleg op welke termijn wijzigingen worden uitgevoerd.

9. Data back-up, verversen van data
9.1 Wekelijks wordt door VDD een volledige reservekopie van de gegevens van de Klant gemaakt, waarmee de Klant instemt.
9.2 Back-ups hebben een bewaartermijn van 7 dagen, hierna worden ze automatisch overschreven.
9.3 De Klant kan verzoeken indienen tot het terugplaatsen van een reservekopie van de klantgegevens. De daaruit voortvloeiende en door VDD uit te voeren werkzaamheden worden aan de Klant doorberekend. VDD streeft ernaar de terugplaatsing binnen 48 uur te realiseren.
9.4 Het verversen van gegevens / data wordt standaard dagelijks uitgevoerd tussen 22:00 en 8:00 uur tenzij anders overeengekomen.
9.5 Log informatie van de dataverversing: het weergeven van de start tijd, duur, eind tijd is beschikbaar en kan indien gewenst worden opgevraagd middels een service melding.
9.6 Eventuele storingen welke voortkomen uit het verversen van gegevens / data worden dezelfde werkdag gecommuniceerd.
9.7 Gegevens type fouten welke invloed hebben op het vernieuwen van gegevens / data worden dezelfde werkdag gecommuniceerd door de servicedesk aan de contactpersoon. Bij het afwijken van het vastgestelde informatieontwerp door aanpassingen van klant en of derde partijen waarvan VDD niet op de hoogte is gesteld, worden de kosten doorberekend aan de Klant.
9.8 Afwijking van het functioneel ontwerp bij het verversen van data / gegevens wordt door de servicedesk geprioriteerd als P4.
9.9 Indien een externe gegevensbron niet beschikbaar is wordt de dataset in VDDM niet ververst.
9.10 De Klant is ten alle tijde verantwoordelijk voor het beschikbaar houden van de databronnen.
9.11 De Klant waarborgt dat updates van de integration runtime uitgevoerd worden bij beschikbaarheid, indien data-bronnen on-premisse of bij 3e partijen geïnstalleerd zijn.
9.12 Het verversen van gegevens / data vindt alleen plaats in de productieomgeving, dat binnen een testomgeving worden niet geüpdatet. Op verzoek van de Klant kan VDD een testomgeving vernieuwen met beschikbaar gestelde data. De kosten worden doorberekend aan de Klant
9.13 Datasets worden verwerkt in onderstaande staffels, VDD is gerechtigd vermeerdering in datavolume door te belasten volgens de hieronder opgenomen staffels.

10. Communicatie klant en dienstverlener
Voor het bewaken van de afgesproken kwaliteit, het realiseren van de afgesproken dienstenniveaus en het doorvoeren van veranderingen en verbeteringen is regelmatig overleg op diverse organisatieniveaus noodzakelijk.

10.1 Dienstrapportages

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.